Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 252/3/13 ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - samochodu służbowego

VII 252/3/13

 

O G Ł O S Z E N I E

SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

w formie przetargu

 

  1. I.       Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie,
    ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków ogłasza w formie przetargu sprzedaż samochodu służbowego:

 

Typ pojazdu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Przebieg (km)

Cena wywoławcza (zł)

Daewoo Lanos 1,6

KR 25532

 

2000

 

 

266 724

 

700

 

II. Pojazd można oglądać od dnia 25.09.2013 r. ( w dni robocze) w godzinach: 10.00 - 13.00 przed siedzibą Prokuratury (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny oględzin).

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12  619 60 67 w godzinach: 9.00 – 14.00.

 

III. Oferta

  1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 

  1. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, pokój 9C, w terminie do 03.10.2013 r. do godziny 10.30.
  2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2013r. o godzinie 10.45, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w pok. 9C ( parter)
  4. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. 
  5. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert  
  6. Koperta zawierająca ofertę zgodną z ust. 1 ppkt. a, b, c, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:

OFERTA „POJAZD”  w

PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

      8 . Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a)      została złożona po wyznaczonym terminie lub  w niewłaściwym miejscu;

b)      nie zawiera danych i dokumentów o których mowa powyżej w ust. 1 ppkt. a, b, c, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.  Organizator przetargu  powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.

10.  Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie dwóch dni od dnia wyboru oferty.

 

IV. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.

 

V. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 Prokurator Okręgowy       

 Lidia JARYCZKOWSKA

 

Aktualności