Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/01/11 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

usługa ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze

VII 2811/01/11

Kraków: usługa ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze
Numer ogłoszenia: 18170 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4448 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze.
Rodzaj zamówienia: Usługi. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu oraz w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze szczegółowo opisany w załączniku nr 2 . 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania : ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w budynku na os. Stalowym 16D stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i Kraków - Podgórze. ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz.. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w budynku na os. Stalowym 16D stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i Kraków - Podgórze.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2011.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna, Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158421,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 161632,56
• Oferta z najniższą ceną: 83541,60 / Oferta z najwyższą ceną: 276012,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2011.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SOLID SECURITY Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81795,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 59003,10
• Oferta z najniższą ceną: 36014,40 / Oferta z najwyższą ceną: 188219,52
• Waluta: PLN.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności