Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/01/12 ogloszenie o udzieleniu zamówienia

dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/01/12

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59285-2012 z dnia 2012-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego w ilości: 1) papier kserograficzny biały, format A-4 - 5 000 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru). 2) papier kserograficzny...
Termin składania ofert: 2012-03-21
________________________________________

Kraków: dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego.
Numer ogłoszenia: 71235 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59285 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego w ilości: 1) papier kserograficzny biały, format A-4 - 5 000 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru). 2) papier kserograficzny biały, format A-3 - 50 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru), w sześciu dostawach w wyznaczone miejsca na terenie miasta Krakowa. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1.
SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, ul. BONARKA 21, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49674,8 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 56394,27
• Oferta z najniższą ceną: 56394,27 / Oferta z najwyższą ceną: 59154,39
• Waluta: PLN.


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności