Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/01/13 wybór najkorzystniejszej oferty

„dostawa (zakup) energii elektrycznej do siedziby Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu”

 

VII 2811/01/13                                    Kraków, dnia 19 lutego 2013r.

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr VII 2811/01/13

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2,
w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „dostawę (zakup) energii elektrycznej do siedziby Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez :

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

Elektrociepłownia Andrychów

Sp. z o.o. Ul. Krakowska 83,
34-120 Andrychów

21 131,60

100,00

 

     PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   

       LIDIA JARYCZKOWSKA

Aktualności