Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/02/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg w trybie zapytania o cenę sygn. VII 2811/02/11 na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 18 miesięcy.


VII 2811/02/11

Kraków: Przetarg w trybie zapytania o cenę sygn. VII 2811/02/11 na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 18 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 45149 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119519.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg w trybie zapytania o cenę sygn. VII 2811/02/11 na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 18 miesięcy..
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach : -Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, w pomieszczeniach na poziomie parteru wraz z podpiwniczeniami, I i II piętra oraz prace porządkowe zewnętrzne przy budynku Zamawiającego. -Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza przy os. Kościuszkowskim 2, w pomieszczeniach budynku czterokondygnacyjnego wraz z podpiwniczeniami, -Prokuratury Rejonowej w Miechowie w pomieszczeniach na poziomie I piętra , -Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej w pomieszczeniach na poziomie I piętra, -Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i Kraków - Podgórze na os. Stalowym 16D, w pomieszczeniach na poziomie parteru wraz z podpiwniczeniami, I, II i III piętra oraz prace porządkowe zewnętrzne przy budynku Zamawiającego. 2 Ponadto przedmiotem zamówienia są prace porządkowe zewnętrzne przy budynku Zamawiającego ( przy ul. Mosiężniczej 2, os. Kościuszkowskim 2 i os. Stalowym 16D) . Zakres prac szczegółowo został opisany w II rozdziale SIWZ..Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.12.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2011.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA MAŁOPOLSKA SP. z o.o., Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368152,12 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 465078,60
• Oferta z najniższą ceną: 465078,60 / Oferta z najwyższą ceną: 605529,54
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Stosownie do art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności