Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego.

VII 2811/03/11

Kraków: sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego.
Numer ogłoszenia: 75185 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45903 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego w następujących ilościach: 1) papier kserograficzny biały, format A-4 - 9 500 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru). 2) papier kserograficzny biały, format A-3 - 100 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru). 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ProOffice.net, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86910,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 102847,68
• Oferta z najniższą ceną: 102847,68 / Oferta z najwyższą ceną: 111265,80
• Waluta: PLN.


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności