Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej umowy

sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/03/11                                                 Kraków, dnia 21 lutego 2011 roku


Wszyscy Wykonawcy Postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/03/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
ProOffice.net, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:

OFERTA NR 1
Wykonawca: Biuro - Land Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 2 F, 43-603 Jaworzno
Całkowita cena brutto – 104 754,18 zł ( uzyskała 99 punktów)
OFERTA NR 2
Wykonawca: „ Partner w Biurze „ Sp. z o.o., 30-723 Kraków, ul. Golikówka 7
Całkowita cena brutto – 111 265,80 zł ( uzyskała 93 punkty)
OFERTA NR 3
Wykonawca: ARAMUS PIOTR SUMARA , Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
Całkowita cena brutto – 104 873,49 zł
OFERTA NR 4
Wykonawca: Firma „ABC” Jacek Kofin , Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska Spółka Jawna , ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków
Całkowita cena brutto – 104 863,65 zł ( uzyskała 98 punktów)
OFERTA NR 5
Wykonawca: ProOffice.net, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
Całkowita cena brutto – 102 847,68 zł ( uzyskała 100 punktów)
III. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU JEGO OFERTY

Zamawiający działając na zasadzie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, wyklucza Wykonawcę ARAMUS PIOTR SUMARA, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, który nie przedstawił i nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 24 ust. 4, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 28 lutego 2011r.
Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w dniu 28 lutego 2011r. w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10.00 w pokoju 15 ( parter).


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKAAktualności