Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/13 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

VII 2811/03/13                                 Kraków, dnia 15 marca 2013r.


Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr VII 2811/03/13

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „usługi  sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie i podległych jej jednostkach”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, ul. Deotymy 3/15, 93- 267Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej, ul. Deotymy 3/15, 93- 267 Łódź

334 849,74

100,00

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA MAŁOPOLSKA SP.Z O.O., Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów

526 089,79

63,64

3

IMPEL CLEANANG Sp. z o.o., ul. Ślężna  118, 53-111 Wrocław

372 544,99

89,88

 

  PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                    

      LIDIA JARYCZKOWSKA

Aktualności