Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/14 modyfikacja treści SIWZ

„Dzierżawa urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”

 

Modyfikacja  SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie  usługi „Dzierżawy urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”

Nr sprawy: VII 2811/03/14

 

Kraków, dnia 12 lutego 2014r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi„Dzierżawy urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”

  Na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W tej sytuacji stosowne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przybierają następującą treść:

Załącznik nr 7 do SIWZ, w  § 9

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: zmiany wynagrodzenie umownego spowodowanej urzędową zmianą stawki podatku do towarów i usług (VAT) lub innych należności publiczno-prawnych, zasad realizacji umowy, warunków płatności.”

   

 Prokurator Okręgowy

 

Lidia  JARYCZKOWSKA

Aktualności