Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. /Budowa budynku PR w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury wraz z wewn i zewn infrastrukturą techniczną

VII 2811/04/10

Kraków: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. /Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną
Numer ogłoszenia: 227380 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174752 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. /Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. /Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną/ zlokalizowanego na działce nr 2137/2 oraz nr 119/2 obręb 1 Oświęcim . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 74.23.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 21.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BORM Projekt Spółka z o.o., ul. Broniewskiego 29A, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 274590,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 95160,00
• Oferta z najniższą ceną: 95160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 339770,00
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Anna JEDYNAK

Aktualności