Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

VII 2811/04/10                                                                   Kraków, dnia 16 lipca 2010 r.


Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
o sygn. VII 2811/04/10


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną „ , na realizatora zamówienia wybrano:

BORM – Projekt Sp. z o.o. Ul. Broniewskiego 29A
43-300 Bielsko- Biała


Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XXI pkt 1 SIWZ, tj. Cena – 95 %, cena za 1 nadzór autorski– 5 % i w ocenie przyznano jej łącznie 95,08 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją znajduje się w pliku do pobrania poniżej ogłoszenia.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zastępca Prokuratora Okręgowego

Anna JEDYNAK

Aktualności