Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/11 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

VII 2811/04/11

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
Numer ogłoszenia: 54667 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Zamówienie obejmuje między innymi pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego polegającego na kontroli jakości robót, dostaw i montażu niezbędnych materiałów, urządzeń, wyposażenia wraz z odbiorem i rozliczaniem robót oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jak i egzekwowaniem uprawnień gwarancyjnych. 2. Zamówienie finansowane ze środków budżetu państwa 2.1 Działanie - Poprawa warunków pracy prokuratury 2.2 Podstawowa charakterystyka planowanych robót budowlano-montażowych budynku w odniesieniu do zakresu, funkcji i wielkości tego obiektu: 2.2.1 Wolnostojący budynek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wraz z garażem wolnostojącym jednostanowiskowym, parkingiem, murem oporowym - stanowiącym podstawę ogrodzenia oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 2137/2 i 119/2 położonych w Oświęcimiu przy ul. Żwirki Wigury, jedn. ew. Oświęcim, obręb Oświęcim - miasto), zgodnie z Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 29/11 Oświęcim z dn. 13 stycznia 2011 roku, 2.2.2 Wartość szacunkowa robót budowlano-montażowych wraz z pierwszym wyposażeniem - około 5 600 000,00 złotych netto, co daje kwotę brutto około 6 888 000,00 złotych, 2.2.3 Funkcja obiektu - obiekt użyteczności publicznej (sale, pokoje pracy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazyny dowodów rzeczowych, archiwa, garaż itp.), 2.2.4 Dane techniczne obiektu: Działka budowlana o pow.3033 m2, Wysokość budynku 11 m, Długość 40,8 m, Szerokość 12,1 m, Wysokość kondygnacji 3,5 m brutto, Kubatura 7900 m3, 3 kondygnacje nadziemne 1 podziemna, Całkowita powierzchnia netto 1580,55 m2, Garaż o pow. 36,45 m2 o wys. 2,5 m, 2.2.5 Zakres wyposażenia - gabinety, prokuratorów oraz sekretariaty z podstawowym wyposażeniem meblowym, meble zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, wentylacja, elektryka, instalacje c.o., sanitarne, ppoż., systemy UPS itp., zgodnie z załączoną dokumentacja projektową, 2.2.6 Dokumentacja budowlana, tj. projekt architektoniczno-budowlany i projekty Wykonawcze zostały zweryfikowane przez Zamawiającego i poddane procedurze koreferatu przez firmę Projektowanie i Nadzór Alicja Słowik-Majcherczyk, 32-600 Oświęcim , ul.Żwirki i Wigury ½, 2.2.7 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji papierowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy, projekty Wykonawcze wraz z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami organów administracji rządowej i samorządowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary itd. 2.2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności całościowe (kompleksowe) nadzorowanie (kontrolę), kierowanie i rozliczenie Inwestycji w imieniu Zamawiającego (w szczególności finansowe, ilościowe i jakościowe), w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od wyboru Wykonawcy inwestycji, poprzez jej realizację i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, aż do wykonania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 48 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzielanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralna cześć SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.21.00.00-3, 71.24.40.00-0, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.25.00.00-5, 71.25.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.60.00.00-4, 71.63.13.00-3, 71.70.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 7000,00 zł. PLN (słownie: siedem tysięcy złotych (PLN)). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego w NBP o/o Kraków nr 87 1010 1270 0000 3913 9120 0000.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował co najmniej dwie usługi w zakresie zarządzania kontraktem (nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego) kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o łączne kubaturze dwóch wykazanych obiektów nie mniejszej niż 10 000 m3 oraz o łącznej wartości wykazanych dwóch nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł. brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a wykazie podać wartości inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów), Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz usług, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów).
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3.Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, przeznaczonych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. głównego inspektora nadzoru i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności czyli: 4.1 głównego inspektora nadzoru pełniącego funkcję koordynatora posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu budowy co najmniej czterech obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, oraz inspektorów nadzoru robót w branżach: 4.2 telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu budowy co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.3 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu budowy co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.4 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu budowy co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.5 drogowej w zakresie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu budową, obejmującymi budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia oraz oświadczenia dołączonego do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 2.Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy do całości zamówienia. 3.Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Szczegółowy opis i zakres przewidywanych zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15 (parter).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2011 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15 (parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności