Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

VII 2811/04/11

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
Numer ogłoszenia: 83741 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54667 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Zamówienie obejmuje między innymi pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego polegającego na kontroli jakości robót, dostaw i montażu niezbędnych materiałów, urządzeń, wyposażenia wraz z odbiorem i rozliczaniem robót oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jak i egzekwowaniem uprawnień gwarancyjnych. 2. Zamówienie finansowane ze środków budżetu państwa 2.1 Działanie - Poprawa warunków pracy prokuratury 2.2 Podstawowa charakterystyka planowanych robót budowlano-montażowych budynku w odniesieniu do zakresu, funkcji i wielkości tego obiektu: 2.2.1 Wolnostojący budynek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wraz z garażem wolnostojącym jednostanowiskowym, parkingiem, murem oporowym - stanowiącym podstawę ogrodzenia oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 2137/2 i 119/2 położonych w Oświęcimiu przy ul. Żwirki Wigury, jedn. ew. Oświęcim, obręb Oświęcim - miasto), zgodnie z Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 29/11 Oświęcim z dn. 13 stycznia 2011 roku, 2.2.2 Wartość szacunkowa robót budowlano-montażowych wraz z pierwszym wyposażeniem - około 5 600 000,00 złotych netto, co daje kwotę brutto około 6 888 000,00 złotych, 2.2.3 Funkcja obiektu - obiekt użyteczności publicznej (sale, pokoje pracy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazyny dowodów rzeczowych, archiwa, garaż itp.), 2.2.4 Dane techniczne obiektu: Działka budowlana o pow.3033 m2, Wysokość budynku 11 m, Długość 40,8 m, Szerokość 12,1 m, Wysokość kondygnacji 3,5 m brutto, Kubatura 7900 m3, 3 kondygnacje nadziemne 1 podziemna, Całkowita powierzchnia netto 1580,55 m2, Garaż o pow. 36,45 m2 o wys. 2,5 m, 2.2.5 Zakres wyposażenia - gabinety, prokuratorów oraz sekretariaty z podstawowym wyposażeniem meblowym, meble zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, wentylacja, elektryka, instalacje c.o., sanitarne, ppoż., systemy UPS itp., zgodnie z załączoną dokumentacja projektową, 2.2.6 Dokumentacja budowlana, tj. projekt architektoniczno-budowlany i projekty Wykonawcze zostały zweryfikowane przez Zamawiającego i poddane procedurze koreferatu przez firmę Projektowanie i Nadzór Alicja Słowik-Majcherczyk, 32-600 Oświęcim , ul.Żwirki i Wigury ½, 2.2.7 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji papierowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy, projekty Wykonawcze wraz z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami organów administracji rządowej i samorządowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary itd. 2.2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności całościowe (kompleksowe) nadzorowanie (kontrolę), kierowanie i rozliczenie Inwestycji w imieniu Zamawiającego (w szczególności finansowe, ilościowe i jakościowe), w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od wyboru Wykonawcy inwestycji, poprzez jej realizację i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, aż do wykonania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 48 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzielanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralna cześć SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.21.00.00-3, 71.24.40.00-0, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.24.00.00-5, 71.25.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.60.00.00-4, 71.63.13.00-3, 71.70.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PROJEKTOWANIE I NADZÓR Alicja Słowik - Majcherczyk, ul. Żwirki i Wigury ½, 32-600 Oświęcim, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235772,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 220416,00
• Oferta z najniższą ceną: 220416,00 / Oferta z najwyższą ceną: 464940,00
• Waluta: PLN.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności