Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/04/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. „

VII 2811/04/11                                                                               Kraków, dnia 4 marca 2011r


Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
„wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących zarządzania kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową i wyposażeniem obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. „

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firm :
PROJEKTOWANIE I NADZÓR Alicja Słowik - Majcherczyk , ul. Żwirki i Wigury ½, 32-600 Oświęcim
- oferowana cena brutto 220 416,00 zł

W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert , spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformował
o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 290 000 zł brutto.
W postępowaniu złożone zostały cztery następujące oferty:
OFERTA NR 1
G.P. INWESTIM Sp. z o.o. , 32-020 Wieliczka , Siercza 386 , fax. 12 278-11-01
Całkowita cena brutto – 275 520,00 zł
OFERTA NR 2
PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o., 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135 lok. 127
Całkowita cena brutto – 464 940,00 zł
OFERTA NR 3
„ BORM – Projekt” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała , ul. Broniewskiego 29A, fax. 33 812-38-76
Całkowita cena brutto– 239 702,40 zł
OFERTA NR 4
PROJEKTOWANIE I NADZÓR Alicja Słowik - Majcherczyk , ul. Żwirki i Wigury ½, 32-600 Oświęcim
Całkowita cena brutto– 220 416,00 zł

III. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY  I ODRZUCENIU JEGO OFERTY
Oferta nr 3 Wykonawcy :
„ BORM – Projekt” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała , ul. Broniewskiego 29A została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, w związku z nie wykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy PZP, zostało skierowane wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu do w/w Wykonawcy. Z treści oferty i załączonego doń oświadczenia w postaci wykazu usług oraz
dokumentów referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie Wykonawca przedstawił realizację wyłącznie jednej usługi w zakresie zarządzania kontraktem (nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego), natomiast w treści ogłoszenia i SIWZ jest wskazany warunek wykazania co najmniej dwóch usług w opisanym zakresie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w wskazanym terminie. Wykonawca złożył wyjaśnienie iż w okresie ostatnich trzech lat wykonał tylko jedną usługę w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Zgodnie z powyższym Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , gdyż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 , nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 . Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 10 marca 2011r

Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę w/w określonym terminie do podpisania umów w siedzibie Zamawiającego w pokoju 15 (parter) , godzinę należy wcześniej ustalić telefonicznie ( 12 619 60 09).
Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności