Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1

dostawa 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych

VII 2811/05/10


Kraków: dostawa 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych

Numer ogłoszenia: 291074 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257896 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy( zadanie nr 1) i do 14 dni od dnia podpisania umowy( zadanie nr 2). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania : Zadanie nr 1 - Dostawa 1 sztuki serwera wraz z peryferiami Zadanie nr 2 -Dostawa 5 sztuk zestawów komputerowych Uwaga: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Warunki wykonywania gwarancji. 1. Czynności serwisowe w zakresie gwarancji będą wykonywane tylko we wskazanej przez Zamawiającego siedzibie. W przypadku niemożności usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego, sprzęt może być zabrany przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż dyski twarde muszą pozostać w siedzibie Zamawiającego. 2. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o podobnej funkcjonalności. 3. Możliwość dokonywania napraw poza siedzibą Zamawiającego nie będzie dotyczyć dysków twardych. W przypadku usterki dysku, która nie może być usunięta w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dysku wolnego od wad bez prawa do zwrotu dysku wadliwego. 4. Koszt ewentualnego dostarczenia i wymiany dysku Wykonawca uwzględni w cenie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 5. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji - najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa 1 sztuki serwera wraz z peryferiami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Servus-Comp A. Popiołek, J. Kasperski Sp.J., ul. Chełmońskiego 178, 31-348 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26327,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 28011,2
• Oferta z najniższą ceną: 28011,2 / Oferta z najwyższą ceną: 28011,2
• Waluta: PLN.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności