Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/05/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych „

VII 2811/05/10                                                                     Kraków, dnia 10 września 2010r.

Do wszystkich Wykonawców


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/05/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych „


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
( w zakresie zadania nr 1)


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
SERVUS – COMP A. Popiołek , J. Kasperski Sp. J. 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 178
W/w Firma była jedyną która złożyła ofertę w tym zadaniu. Oferta spełniała wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.24 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 z późn. zm./ zawiadamia o wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawcy - QUBE – ELECTRONICS ,42-622 Świerklaniec , ul. Bizja 7
Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust 2 punkt 4 cyt. ustawy wobec nie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów: załącznika nr 5 - parafowanego wzoru umowy, aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie.
Wykonawca nie złożył stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu na „dostawę 1 sztuki serwera wraz z peryferiami oraz 5 sztuk zestawów komputerowych„ do dnia 27.08.2010r. do godziny 10.15 złożono 2 oferty:

Oferta nr 1   SERVUS – COMP A. Popiołek , J. Kasperski Sp. J.31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 178 , Fax. 12 631 91 22
- oferowana cena brutto w zakresie zadania nr 1 28 011,20 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Oferta nr 2. QUBE – ELECTRONICS 42-622 Świerklaniec , ul. Bizja 7
- oferowana cena brutto w zakresie zadania nr 2 16 500,50 zł

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 13 września 2010r.


Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm/ w dniu 10.09.2010r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA


Aktualności