Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/05/11

Kraków: przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego. Numer ogłoszenia: 75081 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49133 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przewóz zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych ( zwłoki z miejsc publicznych a za /miejsca publiczne/ uważa się wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej transport należy do zadań powiatu - zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 00.23.295. z późn. zm.) ) na obszarze działania prokuratur okręgu krakowskiego. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia podpisania umowy do dnia 1 marca 2013roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub ziałającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu krakowskiego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w poszczególnych jednostkach. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania następujących jednostek: Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza , Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta, Prokuratury Rejonowej Kraków - Podgórze , Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód , Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Z.P. GLORIA, ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153469,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 49,68
• Oferta z najniższą ceną: 49,68 / Oferta z najwyższą ceną: 112,32
• Waluta: PLN.
Część NR: 2 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Z.P. GLORIA, ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58055,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 118,80
• Oferta z najniższą ceną: 118,80 / Oferta z najwyższą ceną: 200,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Miechowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Pogrzebowy OLIMP Józef Kumoński, ul. Szpitalna 18a, 32-200 Miechów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44137,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 270,00
• Oferta z najniższą ceną: 270,00 / Oferta z najwyższą ceną: 270,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 4 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Pogrzebowy NADZIEJA Bogumiła Łotocka, ul. K. Wielkiego 26B, 32-400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19861,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 108,00
• Oferta z najniższą ceną: 108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 5 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Olkuszu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Z.P. GLORIA, ul. Mikołajczyka 68a/4, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64473,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 32,40
• Oferta z najniższą ceną: 32,40 / Oferta z najwyższą ceną: 55,08
• Waluta: PLN.
Część NR: 6 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Pogrzebowy KORONA Andrzej Dąbrowski , Oświęcim, ul. Szpitalna 11, Tomice 350, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12414,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 230,00
• Oferta z najniższą ceną: 230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 230,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 7 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: F.H.U. GRANIT - CENTRUM Henryk Mirek, ul. Piłsudskiego 19, 32-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6401,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 345,60
• Oferta z najniższą ceną: 345,60 / Oferta z najwyższą ceną: 345,60
• Waluta: PLN.
Część NR: 8 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wadowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Usług Pogrzebowych S.C., ul. Krasińskiego 4, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18015,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 270,00
• Oferta z najniższą ceną: 270,00 / Oferta z najwyższą ceną: 270,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 9 Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra-Abramska, ul. Poniatowskiego 10/5, 32-050 Skawina, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42790,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 199,00 Oferta z najniższą ceną: 199,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199,00

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności