Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/12 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dostawę i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

VII 2811/05/12

Kraków: dostawę i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu
Numer ogłoszenia: 137391 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawę i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do wnętrz budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 119/3 obręb I Oświęcim. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego (na poszczególne kondygnacje, do poszczególnych sal i pomieszczeń) wraz z ich montażem. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia pod względem jakościowym oraz ilościowym został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Obiekt, w którym będą wnętrza są przedmiotem opracowania to nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Budynek prokuratury jest obecnie w trakcie budowy. 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1 Funkcja obiektu Obiekt będzie nową siedzibą Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Dominującą funkcją w budynku będzie funkcja biurowa. Na kondygnacji -1 zlokalizowano archiwa oraz pomieszczenia techniczne. Kondygnacja parteru to hall wejściowy wraz z biurem podawczym i szatnią, pokój przesłuchań, okazań oraz pomieszczenia dla zatrzymanych i konwoju. Na kondygnacjach +1 i +2 znajdują się w przeważającej części pomieszczenia biurowe i sekretariaty. Na I piętrze zlokalizowano biura Prokuratora Rejonowego i jego Z-cy oraz sale konferencyjna z zapleczem kuchennym. Na II piętrze przewidziano dwa pokoje gościnne z węzłem sanitarnym. 4.2 Układ przestrzenny obiektu Obiekt zaprojektowano w układzie korytarzowym z dwiema klatkami schodowymi na węższych bokach budynku. Wejście usytuowano w środkowej części dłuższego boku budynku od strony południowej. Poprzez nieregularny w kształcie hall przechodzi się w prawo do korytarza prowadzącego do klatki lub drzwiami w lewo do korytarza, do którego przylega część dla zatrzymanych oraz archiwa, a na końcu korytarza wejście do drugiej klatki schodowej. Wyższe kondygnacje w centralnej części maja korytarz łączący obie klatki i biura lub inne pomieszczenia usytuowane obustronnie przy nim. 5. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy koloru z konkretnego katalogu czy zdjęcia konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów. 6. Wymiary mebli podane są w centymetrach. 7.
W przypadku gdy Wykonawca zastosuje materiały inne niż w opisie zobowiązany jest do dołączenia do oferty próbek zaoferowanych materiałów oraz pełną paletę kolorów odpowiednią dla danego rodzaju wykończenia. Spełnienie tego warunku nie zwalnia Wykonawcy od wykonania postanowień końcowych, informacji o formalnościach, jakie mają być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zapisanych poniżej w rozdziale XXII . 8. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 9. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty. 10. Wykonawca dokona dostawy wraz montażem mebli zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego projektem. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi: -60 miesięcy na fotele gabinetowe, -36 na pozostały asortyment licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Termin wykonania zamówienia, wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2012r. 2. Koszty dostawy (m.in. transportu, rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanego materiału w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.15.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający w tym zakresie wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie dostawy mebli biurowych oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane należycie, każda dostawa o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych dostaw została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C , parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C , parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności