Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/12 ogłoszenie o udzielenie zamówienia

dostawa i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 137391-2012 z dnia 2012-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do wnętrz budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 119/3 obręb I Oświęcim. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu...
Termin składania ofert: 2012-07-04

Kraków: dostawa i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
Numer ogłoszenia: 162673 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137391 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do wnętrz budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 119/3 obręb I Oświęcim. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego (na poszczególne kondygnacje, do poszczególnych sal i pomieszczeń) wraz z ich montażem. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia pod względem jakościowym oraz ilościowym został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Obiekt, w którym będą wnętrza są przedmiotem opracowania to nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Budynek prokuratury jest obecnie w trakcie budowy. 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1 Funkcja obiektu Obiekt będzie nową siedzibą Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Dominującą funkcją w budynku będzie funkcja biurowa. Na kondygnacji -1 zlokalizowano archiwa oraz pomieszczenia techniczne. Kondygnacja parteru to hall wejściowy wraz z biurem podawczym i szatnią, pokój przesłuchań, okazań oraz pomieszczenia dla zatrzymanych i konwoju. Na kondygnacjach +1 i +2 znajdują się w przeważającej części pomieszczenia biurowe i sekretariaty. Na I piętrze zlokalizowano biura Prokuratora Rejonowego i jego Z-cy oraz sale konferencyjna z zapleczem kuchennym. Na II piętrze przewidziano dwa pokoje gościnne z węzłem sanitarnym. 4.2 Układ przestrzenny obiektu Obiekt zaprojektowano w układzie korytarzowym z dwiema klatkami schodowymi na węższych bokach budynku. Wejście usytuowano w środkowej części dłuższego boku budynku od strony południowej. Poprzez nieregularny w kształcie hall przechodzi się w prawo do korytarza prowadzącego do klatki lub drzwiami w lewo do korytarza, do którego przylega część dla zatrzymanych oraz archiwa, a na końcu korytarza wejście do drugiej klatki schodowej. Wyższe kondygnacje w centralnej części maja korytarz łączący obie klatki i biura lub inne pomieszczenia usytuowane obustronnie przy nim. 5. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy koloru z konkretnego katalogu czy zdjęcia konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów. 6. Wymiary mebli podane są w centymetrach. 7. W przypadku gdy Wykonawca zastosuje materiały inne niż w opisie zobowiązany jest do dołączenia do oferty próbek zaoferowanych materiałów oraz pełną paletę kolorów odpowiednią dla danego rodzaju wykończenia. Spełnienie tego warunku nie zwalnia Wykonawcy od wykonania postanowień końcowych, informacji o formalnościach, jakie mają być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zapisanych poniżej w rozdziale XXII . 8. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 9. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty. 10. Wykonawca dokona dostawy wraz montażem mebli zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego projektem. 11. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi: -60 miesięcy na fotele gabinetowe, -36 na pozostały asortyment licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Termin wykonania zamówienia, wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2012r. 2. Koszty dostawy (m.in. transportu, rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanego materiału w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos spółka jawna, Al. Pokoju 1a, 31-548 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 159503,26Oferta z najniższą ceną: 159503,26 / Oferta z najwyższą ceną: 179392,92Waluta: PLN.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

 

Aktualności