Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/12 pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia - 2

dostawa i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

VII 2811/05/12                                                             Kraków, dnia 29 czerwca 2012r.

Do wszystkich wykonawców


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert (tj. dzień 6 lipca 2012r) nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności