Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/12 wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

„ dostawa i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu”

VII 2811/05/12                                                                                                      Kraków, dnia 18 lipca 2012r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/05/12

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na
„ dostawę i montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos spółka jawna Al. Pokoju 1a, 31-548 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

MIKOMAX Meble Biurowe Aniela Czerner

44-100 Gliwice, ul. Lotników 83

179392,92

88,91

3

Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos spółka jawna

Al. Pokoju 1a, 31-548 Kraków

159503,26

100,00

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   

   LIDIA JARYCZKOWSKA

 

 

Aktualności