Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/05/13 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych”

VII 2811/05/13                                                             Kraków, dnia 29 sierpnia 2013r

 

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/05/13

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Benefit  Systems S.A. ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy
w kryterium „cena 60%” oraz „ilość obiektów 40%” otrzymała łącznie  100 punktów.

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Ilość obiektów

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

Liczba

punktów

w kryterium

„ilość obiektów”

Łączna liczba punktów

1

Benefit Systems S.A.

ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa

229 950

452

60

40

100

2

OK System Polska S.A.,

ul. Tamka 38,

00-355 Warszawa

211 750

395

Nie dotyczy –oferta odrzucona

Nie dotyczy –oferta odrzucona

Nie dotyczy –oferta odrzucona

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                 

    LIDIA JARYCZKOWSKA                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Aktualności