Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/10 ogłoszenie o udzielelniu zamówienia

transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratur Rejonowych w Oświęcimiu i Wieliczce

VII 2811/06/10

Kraków: transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratur Rejonowych w Oświęcimiu i Wieliczce
Numer ogłoszenia: 340518 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315478 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
ZAMAWIAJĄCY : NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratur Rejonowych w Oświęcimiu i Wieliczce.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych ( zwłoki z miejsc publicznych a za /miejsca publiczne/ uważa się wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej transport należy do zadań powiatu - zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 00.23.295. z późn. zm.) na obszarze działania prokuratur okręgu krakowskiego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie zadań od 1 do 2 - poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. W związku z powyższym przedmiot zamówienia został podzielony na zadania (części) w sposób następujący: Zadanie nr 1 : Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu dla miasta Oświęcim oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator Zadanie nr 2 : Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce dla miasta Wieliczka oraz dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia podpisania umowy do dnia 1 marca 2011roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub działającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. 5. Dopuszcza się możliwość zlecenia przewozu zwłok poza rejon organizacyjny Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry według stawki za 1km przebiegu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuraturę będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w danej jednostce. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu...
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1
Nazwa: Zadanie nr 1 : Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu dla miasta Oświęcim oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Pogrzebowy KORONA Andrzej Dąbrowski, Tomice 350, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3370,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 200,00
• Oferta z najniższą ceną: 200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 : Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce dla miasta Wieliczka oraz dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra- Abramska, ul. Poniatowskiego 10/5, 32-050 Skawina, kraj/woj. małopolskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9555,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 199,00
• Oferta z najniższą ceną: 199,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199,00
• Waluta: PLN.


Zastępca Prokuratora Okręgowego

Wiesław WOLNIK

Aktualności