Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/06/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu zwłok w granicach obszaru działania Prokuratur Rejonowych w Oświęcimiu i Wieliczce

VII 2811/06/10                                                                              Kraków, dnia 18 października 2010r.dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/06/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportu zwłok w granicach obszaru działania Prokuratur Rejonowych w Oświęcimiu i Wieliczce


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :
1. w zakresie zadania nr 1 :

Zakład Pogrzebowy " KORONA" Andrzej Dąbrowski , Oświęcim ul. Szpitalna 11

2. w zakresie zadania nr 2 :

Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra- Abramska , 32-050 Skawina, ul. Poniatowskiego 10/5

W/w firmy uzyskały maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT


W postępowaniu na usługi transportu zwłok w granicach obszaru działania Prokuratur Rejonowych w Oświęcimiu i Wieliczce do dnia 11.10.2010r. do godziny 10.15 złożono 2 oferty:

Oferta nr 1 Zakład Pogrzebowy " KORONA" Andrzej Dąbrowski , Oświęcim
ul. Szpitalna 11
- oferowana cena brutto za jednorazowy przewóz zwłok 200 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Oferta nr 2   Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra- Abramska , 32-050 Skawina, ul. Poniatowskiego 10/5
- oferowana cena brutto za jednorazowy przewóz zwłok 199 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 20 października 2010r.


Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ w dniu 18.10.2010r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.
Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności