Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„ wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.”

VII 2811/06/11

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu
Numer ogłoszenia: 115959 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi wraz z przedmiarem załącznik A do SIWZ (pliki do pobrania i rozpakowania od nr 1 do 9) oraz z załącznikiem B do SIWZ (1 plik do pobrania w formacie PDF zawierający 1 stronę) . Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 1.2 Do zakresu prac objętych umową należą w szczególności: 1.2.1 realizacja robót budowlano - montażowych wraz z zamontowaniem materiałów i urządzeń, 1.2.2 dostarczenie podstawowego wyposażenia określonego w dokumentacji postępowania, 1.2.3 zapewnienie nadzoru archeologicznego, geodezyjnego i geologicznego w trakcie realizacji robót ziemnych, 1.2.4 opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 1.2.5 przeglądy i usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji, 1.2.6 opracowanie projektu wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci, 1.2.7 opracowanie projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci, 1.2.8 opracowanie projektów powykonawczych w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word i Autocad, 1.2.9 uzyskanie pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 1.2.10 inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji ruchu), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość zawiera cena ryczałtowa. Umowa nie przewiduje robót dodatkowych, 1.2.11 oprócz wyżej wymienionych czynności Wykonawca jest zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej dokonać wszelkich niezbędnych działań mających na celu prawidłową realizację zamówienia. 2. Zamówienie finansowane ze środków budżetu państwa 2.1 Działanie - Poprawa warunków pracy prokuratury 2.2 Podstawowa charakterystyka planowanych robót budowlano-montażowych budynku w odniesieniu do zakresu, funkcji i wielkości tego obiektu: 2.2.1 Wolnostojący budynek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wraz z garażem wolnostojącym jednostanowiskowym, parkingiem, murem oporowym - stanowiącym podstawę ogrodzenia oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 2137/2 i 119/2 położonych w Oświęcimiu przy ul. Żwirki Wigury, jedn. ew. Oświęcim, obręb Oświęcim - miasto), zgodnie z Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 29/11 Oświęcim z dn. 13 stycznia 2011 roku, 2.2.2 Funkcja obiektu - obiekt użyteczności publicznej (sale, pokoje pracy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazyny dowodów rzeczowych, archiwa, garaż itp.), 2.2.3 Dane techniczne obiektu: Działka budowlana o pow.3033 m2, Wysokość budynku 11 m, Długość 40,8 m, Szerokość 12,1 m, Wysokość kondygnacji 3,5 m brutto, Kubatura 7900 m3, 3 kondygnacje nadziemne 1 podziemna, Budynek - powierzchnia użytkowa 1580,55 m2 (pow. zabudowy 478,53m2), Garaż o powierzchnia użytkowa 36,45 m2 (pow. zabudowy 45,76 m2), o wys. 2,5 m, 2.2.4 Zakres wyposażenia - zgodnie z załączoną dokumentacja projektową, bez wyposażenia ruchomego (np. meble, sprzęt komputerowy itp. wyłączonego w treści załącznika A do SIWZ), 2.2.5 Dokumentacja budowlana, tj. projekt architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze zostały zweryfikowane przez Zamawiającego i poddane procedurze koreferatu przez firmę Projektowanie i Nadzór Alicja Słowik-Majcherczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury ½, firma ta też będzie pełnić funkcję nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego przy realizacji robót budowlano-montażowych, 2.2.6 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji papierowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy wraz z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami organów administracji rządowej i samorządowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jako materiały niezbędne dla realizacji robót. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 17 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2012r. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 120-miesięczny okres gwarancji na konstrukcję, dach, 60-miesięczny okres gwarancji na pozostałe wykonane roboty budowlano-montażowe, w tym okna i stolarkę drzwiową i gwarancję na urządzenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące, liczone od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, w tym również dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, na koszt własny. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami oraz doświadczenia zawodowego. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy specyfikacją techniczną a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzielanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralna cześć SIWZ. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.51.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.43.00-4, 45.31.42.00-3, 45.31.43.20-0, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 17.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 100.000,00 zł. PLN (słownie: sto tysięcy złotych (PLN)). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego w NBP o/o Kraków nr 87 1010 1270 0000 3913 9120 0000.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu robót i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował dwie roboty budowlano-montażowe polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) w klasach: 1220, tj. klasa Budynki biurowe, 1261, tj. klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne bez budynków schronisk dla zwierząt, 1262, tj. klasa Budynki muzeów i bibliotek, 1263, tj. klasa - Budynki szkół i instytucji badawczych, o ich łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. brutto (słownie: pięć milionów złotych) oraz ich łącznej kubaturze nie mniejsza niż 7 000,00 m3. Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienioną(e) robotę(y) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ich zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia, a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności, czyli: 4.1 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.2 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.3 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 4.4 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę obiektów użyteczności publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz posiadającego doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami w zakresie teletechniki i automatyki budynków, 4.5 kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie dróg, a także posiadającego minimum trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN)). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o sprawozdanie finansowe lub jego część bądź inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności oraz aktualne dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia, a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów urządzeń i wyposażenia oraz przedstawi nośniki cenotwórcze stanowiące podstawę do wykonania kosztorysów szczegółowych i uproszczonych przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 3. Wykonawca musi do oferty dołączyć kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne pominięcia lub braki w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 6, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a niewyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
szczegółowy opis i zakres przewidywanych zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, pok. 9C ( parter).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, pok. 9C ( parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności