Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

VII 2811/06/11
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115959-2011 z dnia 2011-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem...
Termin składania ofert: 2011-05-05
________________________________________

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
Numer ogłoszenia: 147309 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115959 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi wraz z przedmiarem załącznik A do SIWZ (pliki do pobrania i rozpakowania od nr 1 do 9) oraz z załącznikiem B do SIWZ (1 plik do pobrania w formacie PDF zawierający 1 stronę) . Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 1.2 Do zakresu prac objętych umową należą w szczególności: 1.2.1 realizacja robót budowlano - montażowych wraz z zamontowaniem materiałów i urządzeń, 1.2.2 dostarczenie podstawowego wyposażenia określonego w dokumentacji postępowania, 1.2.3 zapewnienie nadzoru archeologicznego, geodezyjnego i geologicznego w trakcie realizacji robót ziemnych, 1.2.4 opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 1.2.5 przeglądy i usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji, 1.2.6 opracowanie projektu wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci, 1.2.7 opracowanie projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci, 1.2.8 opracowanie projektów powykonawczych w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word i Autocad, 1.2.9 uzyskanie pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 1.2.10 inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji ruchu), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość zawiera cena ryczałtowa. Umowa nie przewiduje robót dodatkowych, 1.2.11 oprócz wyżej wymienionych czynności Wykonawca jest zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej dokonać wszelkich niezbędnych działań mających na celu prawidłową realizację zamówienia. 2. Zamówienie finansowane ze środków budżetu państwa 2.1 Działanie - Poprawa warunków pracy prokuratury 2.2 Podstawowa charakterystyka planowanych robót budowlano-montażowych budynku w odniesieniu do zakresu, funkcji i wielkości tego obiektu: 2.2.1 Wolnostojący budynek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wraz z garażem wolnostojącym jednostanowiskowym, parkingiem, murem oporowym - stanowiącym podstawę ogrodzenia oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 2137/2 i 119/2 położonych w Oświęcimiu przy ul. Żwirki Wigury, jedn. ew. Oświęcim, obręb Oświęcim - miasto), zgodnie z Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 29/11 Oświęcim z dn. 13 stycznia 2011 roku, 2.2.2 Funkcja obiektu - obiekt użyteczności publicznej (sale, pokoje pracy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazyny dowodów rzeczowych, archiwa, garaż itp.), 2.2.3 Dane techniczne obiektu: Działka budowlana o pow.3033 m2, Wysokość budynku 11 m, Długość 40,8 m, Szerokość 12,1 m, Wysokość kondygnacji 3,5 m brutto, Kubatura 7900 m3, 3 kondygnacje nadziemne 1 podziemna, Budynek - powierzchnia użytkowa 1580,55 m2 (pow. zabudowy 478,53m2), Garaż o powierzchnia użytkowa 36,45 m2 (pow. zabudowy 45,76 m2), o wys. 2,5 m, 2.2.4 Zakres wyposażenia - zgodnie z załączoną dokumentacja projektową, bez wyposażenia ruchomego (np. meble, sprzęt komputerowy itp. wyłączonego w treści załącznika A do SIWZ), 2.2.5 Dokumentacja budowlana, tj. projekt architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze zostały zweryfikowane przez Zamawiającego i poddane procedurze koreferatu przez firmę Projektowanie i Nadzór Alicja Słowik-Majcherczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury ½, firma ta też będzie pełnić funkcję nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego przy realizacji robót budowlano-montażowych, 2.2.6 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji papierowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy, projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy wraz z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami organów administracji rządowej i samorządowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jako materiały niezbędne dla realizacji robót. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 17 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2012r. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 120-miesięczny okres gwarancji na konstrukcję, dach, 60-miesięczny okres gwarancji na pozostałe wykonane roboty budowlano-montażowe, w tym okna i stolarkę drzwiową i gwarancję na urządzenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące, liczone od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, w tym również dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, na koszt własny. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami oraz doświadczenia zawodowego. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy specyfikacją techniczną a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzielanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralna cześć SIWZ. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.51.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.43.00-4, 45.31.42.00-3, 45.31.43.20-0, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem sp. z o.o, ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5121951,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 6299046,37
• Oferta z najniższą ceną: 6299046,37 / Oferta z najwyższą ceną: 9308625,73
• Waluta: PLN.


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności