Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„ wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu „

Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
„ wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu „

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firmy :

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ Łęgprzem” sp. z o.o., 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1 - oferowana cena brutto 6 299 046,37 zł (uzyskała 100 pkt)
W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert , spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformował
o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6 300 000 zł brutto.
W postępowaniu złożono trzynaście następujących ofert:
OFERTA NR 1
Ekokaloria PKB Sp. z o.o. SKA , ul. Hanke Bosaka 9, 25-214 Kielce
Całkowita cena brutto – 6 913 397,59 zł (uzyskała 91,11 pkt)
OFERTA NR 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe „ CONCRET” Zbigniew Boczkowski i Jan Góra Spółka Jawna, ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy
Całkowita cena brutto – 7 781 477,30 zł (uzyskała 80,94 pkt)
OFERTA NR 3
Przedsiębiorstwo Budowlane „ HB-UNIBUD” SA, ul. Nad Wisłą 1, 43-503 Czechowice - Dziedzice
Całkowita cena brutto– 6 993 273,68 zł (uzyskała 90,07 pkt)
OFERTA NR 4
Zakład Budowlano-Handlowy Muc Andrzej, 41-100 Siemianowice Śląskie , ul. Olimpijska 6
Całkowita cena brutto– 9 308 625,73 zł (uzyskała 67,66 pkt)
OFERTA NR 5
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ Łęgprzem” sp. z o.o., 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
Całkowita cena brutto– 6 299 046,37 zł (uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Erbet sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz
Całkowita cena brutto– 8 839 944,81 zł (uzyskała 71,25 pkt)
OFERTA NR 7
SKANSKA S.A. , 01-518 Warszawa , ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Całkowita cena brutto– 6 312 368,77 zł (uzyskała 99,78 pkt)
OFERTA NR 8
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. ,ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
Całkowita cena brutto– 8 161 481,78 zł (uzyskała 77,18 pkt)
OFERTA NR 9
Konsorcjum Firm: „ FORTUNET” Robert Dulba, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 69/108 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 20
Całkowita cena brutto– 8 681 534,30 zł (uzyskała 72,55 pkt)
OFERTA NR 10
Zakład Remontowo – Budowlany MURDZA, mgr inż. Zygmunt Murdza , os. XXX-lecia 4/41, 32-200 Miechów
Całkowita cena brutto– 6 887 244,04 zł (uzyskała 91,45 pkt)
OFERTA NR 11
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ MONTERIN” Władysław Korlacki , 40-007 Katowice, ul. Szkolna 4
Całkowita cena brutto– 6 543 640,26 zł (uzyskała 96,26 pkt)
OFERTA NR 12
Firma Usługowa EKO- REM -BUD Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185
Całkowita cena brutto– 8 499 329,59 zł (uzyskała 74,11 pkt)
OFERTA NR 13
„GRAND” Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Andrzej Grygiel, ul. Sienna 200, 33-322 Korzenna
Całkowita cena brutto– 6 920 000 zł

III. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Oferta nr 13 Wykonawcy :
„GRAND” Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Andrzej Grygiel, ul. Sienna 200, 33-322 Korzenna
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, ponieważ złożona oferta jest niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca nie złożył kosztorysów uproszczonych, które wymagane były zapisami SIWZ, co nie pozwala na merytoryczną ocenę oferty w odniesieniu do kalkulacji ceny oferty i oferowanego przedmiotu zamówienia.
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 24 maja 2011r


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności