Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„ wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.”

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115959-2011 z dnia 2011-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem...
Termin składania ofert: 2011-05-05
________________________________________
Numer ogłoszenia: 125701 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115959 - 2011 data 14.04.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax. 012 4119518.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
• W ogłoszeniu jest: 1.2 Do zakresu prac objętych umową należą w szczególności: 1.2.1 realizacja robót budowlano - montażowych wraz z zamontowaniem materiałów i urządzeń, 1.2.2 dostarczenie podstawowego wyposażenia określonego w dokumentacji postępowania, 1.2.3 zapewnienie nadzoru archeologicznego, geodezyjnego i geologicznego w trakcie realizacji robót ziemnych, 1.2.4 opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 1.2.5 przeglądy i usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji, 1.2.6 opracowanie projektu wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci, 1.2.7 opracowanie projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci, 1.2.8 opracowanie projektów powykonawczych w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word i Autocad, 1.2.9 uzyskanie pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 1.2.10 inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji ruchu), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość zawiera cena ryczałtowa. Umowa nie przewiduje robót dodatkowych, 1.2.11 oprócz wyżej wymienionych czynności Wykonawca jest zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej dokonać wszelkich niezbędnych działań mających na celu prawidłową realizację zamówienia..
• W ogłoszeniu powinno być: 1.2 Do zakresu prac objętych umową należą w szczególności: 1.2.1 realizacja robót budowlano - montażowych wraz z zamontowaniem materiałów i urządzeń, 1.2.2 dostarczenie podstawowego wyposażenia określonego w dokumentacji postępowania, 1.2.3 zapewnienie nadzoru archeologicznego, geodezyjnego i geologicznego w trakcie realizacji robót ziemnych, 1.2.4 opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 1.2.5 przeglądy i usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji, 1.2.6 opracowanie projektów powykonawczych w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word i Autocad, 1.2.7 uzyskanie pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 1.2.8 inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji ruchu), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość zawiera cena ryczałtowa. Umowa nie przewiduje robót dodatkowych, 1.2.9 oprócz wyżej wymienionych czynności Wykonawca jest zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej dokonać wszelkich niezbędnych działań mających na celu prawidłową realizację zamówienia..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: 05.05.2011 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, pok. 9C ( parter)..
• W ogłoszeniu powinno być: 09.05.2011 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, pok. 9C ( parter)..


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności