Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

VII 2811/06/11

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115959-2011 z dnia 2011-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem...
Termin składania ofert: 2011-05-05
________________________________________
Numer ogłoszenia: 118959 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115959 - 2011 data 14.04.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax. 012 4119518.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu robót i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował dwie roboty budowlano-montażowe polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB - (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) w klasach: 1220, tj. klasa Budynki biurowe, 1261, tj. klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne bez budynków schronisk dla zwierząt, 1262, tj. klasa Budynki muzeów i bibliotek, 1263, tj. klasa - Budynki szkół i instytucji badawczych, o ich łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. brutto (słownie: pięć milionów złotych) oraz ich łącznej kubaturze nie mniejsza niż 7 000,00 m3. Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienioną(e) robotę(y) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców....
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu robót i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował dwie roboty budowlano-montażowe polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o ich łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. brutto (słownie: pięć milionów złotych) oraz ich łącznej kubaturze nie mniejsza niż 7 000,00 m3. Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienioną(e) robotę(y) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców....


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności