Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 pytania i odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ

„ wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.”  VII 2811/06/11                                                                     Kraków, dnia 4 maja 2011r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzieloną odpowiedź, wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy

Pytanie 43:
Zamawiający w odpowiedzi nr 12, udzielonej w dn. 28.04.2011, odwołuje się do rozdziału nr 12, pozycji nr 238-245 z kosztorysu 6/2010. Informujemy, iż wskazany kosztorys (przedmiar) na roboty elektryczne nie zawiera rozdziału nr 12 ani pozycji nr 238-245. Przedmiar zawarty w dokumentacji przetargowej nr 6/2010 zawiera 237 pozycji. Prosimy o uzupełnienie lub stosowne wyjaśnienie.
Odpowiedź 43:
Zamawiający udzielił błędnej odpowiedzi na zapytanie nr 12 z dnia 28.04.2011r.
W kosztorysie 6/2010 Instalacje elektryczne punkt 12 pozycja 238 do 245 nie należy wpisywać zer gdyż wskazane pozycje nie istnieją.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności