Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 pytania i odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ

wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

VII 2811/06/11                                                         Kraków, dnia 28 kwietnia 2011r.

Do wszystkich wykonawców


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz zawiadamia o zmianie terminów składania i otwarcia ofert na dzień 9 maja 2011r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Pytanie 2:
Prosimy o określenia czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż następującego wyposażenia:
a. kraty pomieszczeń dla zatrzymanych
b ławki do pomieszczeń dla zatrzymanych
c regały stacjonarne i przesuwne magazynu i archiwum w piwnicy
d regały stacjonarne pomieszczeń nr 1.23, 1.24, 1.25, 1.04 na parterze
e regał stacjonarny w garażu –wrysowany na rzucie parteru rys. W03
f sejf w pomieszczeniu 1.25 na parterze.
Odpowiedź 2:
pkt. a Kraty pomieszczeń dla zatrzymanych zostały podane w przedmiarze robót wykończeniowych przedmiar 2b poz. 262
pkt. b, c, d, e, f leżą po stronie inwestora.
Pytanie 3:
Punkt 1.4.12 – Winda, STWiOR (SST.B) mówi iż „Dane techniczne i rysunki poglądowe są zawarte w dokumentacji projektowej”. Informujemy o braku takiej dokumentacji, tym samym o braku specyfikacji dla windy. Prosimy o uzupełnienie
Odpowiedź 3:
Winda zostanie wykonana i zainstalowana jako dopasowana do przedstawionego w Dokumentacji Projektowej szybu windowego. Należy przyjąć dźwig osobowo-towarowy o udźwigu nominalnym nie mniej niż 2000 kg i kabinie o wymiarach w rzucie co najmniej: szerokość 1400 mm, głębokość 2600 mm. W załączeniu „dane techniczne i rysunki poglądowe” przykładowego urządzenia dźwigowego. Możliwe jest zastosowanie takiego lub podobnego urządzenia.
Pytanie 4:
Prosimy o uszczegółowienie rysunku KW-16 „Schody do piwnic”. Wg przedmiaru schody są posadowione na ławie żelbetowej natomiast wg rysunku na płycie. Jakie rozwiązanie należy przyjąć do oferty?
Odpowiedź 4:
Należy przyjąć rozwiązanie przedstawione na rysunku KW-16.
Pytanie 5:
Prosimy o doprecyzowanie informacji zawartej w pkt. 2.2.4 SIWZ odnośnie wyposażenia ruchomego. Wskazany Załącznik A do SIWZ, to praktycznie cała dokumentacja załączona do SIWZ, a nie konkretny załącznik precyzujący wyposażenie będące w zakresie dostawy Wykonawcy. Czy chodzi o wyposażenie wskazane w „Przedmiarze 2C – Zestawienie urządzeń i środków higieny zbiorczej” ?
Odpowiedź 5:
Chodzi o wyposażenie wskazane w „ Przedmiarze 2C – Zestawienie urządzeń i środków higieny zbiorczej”.
Pytanie 6:
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza cieplnego do budynku jest poza zakresem oferty i zostanie wykonane przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku prosimy o pilne udostępnienie dokumentacji przyłącza cieplnego
Odpowiedź 6:
Wykonanie przyłącza cieplnego jest po stronie Inwestora.
Pytanie 7:
Prosimy o przekazanie dokumentacji AKPiA dla węzła cieplnego
Odpowiedź 7:
Należy wycenić rozwiązanie kompaktowe, kompletne, z AKPiA, zgodne z założeniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej .
Pytanie 8:
Prosimy o przekazanie szczegółowego zestawienia materiałów do wykonania kompaktowego węzła cieplnego. Zestawienie to jest niezbędne do przygotowania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź 8:
Należy wycenić rozwiązanie kompaktowe, kompletne, z AKPiA, zgodne z założeniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej
Pytanie 9:
Prosimy o informację kto poniesie koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń oraz kto poniesie koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych dla tych urządzeń.
Odpowiedź 9:
Przez pierwszy rok eksploatacji wszystkie urządzenia podlegają gwarancji a także rękojmi wykonawcy wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych celem wyeliminowania wad ukrytych
Pytanie 10:
Zgodnie z pkt. 3 „Opis przedmiotu zamówienia” zawartym w SIWZ do zakresu prac objętych umową należą w szczególności:
1.2.6. Opracowanie projektu wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci,
1.2.7. Opracowanie projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci,
Pragniemy zaznaczyć, że przekazana przez Państwa dokumentacja zawiera projekty wykonawcze dla w/w zakresów. Prosimy o skorygowanie przytoczonych wyżej zapisów.
Odpowiedź 10:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na usunięciu zapisów w pkt. 3 „Opis przedmiotu zamówienia”
1.2.6. Opracowanie projektu wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci,
1.2.7. Opracowanie projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci,
Pytanie 11:
Prosimy o udostępnienie warunków przebudowy linii kablowych nr OBB/RD5/ZSMG2/Pr-99/4608/2010 wydanymi przez TAURON.
Odpowiedź 11:
Udostępniamy warunki przebudowy kabli
W kosztorysie 6/2010 Instalacje elektryczne punkt 12 pozycja 238 do 245 wpisać zero. Projekt przekładki kabla po stronie projektanta Firma Borm Projekt zostanie wykonany po uzgodnieniu trasy przyszłej drogi ( ul. Fika) stanowiącej dojazd do siedziby prokuratury.
Pytanie 12:
Czy w przedmiarach uwzględniono prace związane z przekładką kabla energetycznego?
Odpowiedź 12:
W kosztorysie 6/2010 Instalacje elektryczne punkt 12 pozycja 238 do 245 wpisać zero. Projekt przekładki kabla po stronie projektanta Firma Borm Projekt zostanie wykonany po uzgodnieniu trasy przyszłej drogi ( ul. Fika) stanowiącej dojazd do siedziby prokuratury.
Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyska przyłączenie do sieci energetycznej i teletechnicznej we własnym zakresie oraz w czasie umożliwiającym przeprowadzenie odbiorów Wykonawcy przed terminem zakończenia realizacji.
Odpowiedź 13:
Zamawiający potwierdza iż przedmiotowe sieci leżą po stronie Inwestora i zostaną zrealizowane przed terminem zakończenia inwestycji.
Pytanie 14:
Proszę o podanie danych technicznych oprawy LED oświetlającej panel informacyjny w pom. 1.13
Odpowiedź 14:
Należy zastosować oprawę oświetlenia kierunkowego, liniową (do podświetlenia tablic informacyjnych, obrazów itp.), szerokości około 60 cm (można też zastosować dwie krótsze oprawy w jednej linii), typu kinkiet, ze źródłem diodowym (diody LED), mocy nie większej niż 18 W, barwa światła ciepła (3000 K ÷ 4000 K), źródło przysłonięte dyfuzorem szklanym (rozpraszającym - szkło mleczne), obudowa w kolorze naturalnym - stali nierdzewnej lub białym.
Pytanie 15:
W przedmiarach robót nr 3 brak bram wewnętrznych W1 i W2 prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania robót i uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź 15:
W przedmiarze 2c występują drzwi W1. drzwi W2 nie występują.
Pytanie 16:
W przedmiarach robót nr 5 poz. 50 zaliczono 202 szt. a winno być 302 szt. prosimy o potwierdzenie konieczności obsady 302 szt. i korektę przedmiaru.
Odpowiedź 16:
Prosimy wycenić 202 szt. jak w przedmiarze.
Pytanie 17:
Zamawiający w §17 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ zastrzegł 120 miesięczny okres gwarancji na konstrukcję obiektu. W opinii Wykonawcy zaproponowany przez Zamawiającego termin gwarancji jest nadmiernie wydłużony, a tym samym nie odpowiada naturze (właściwości) stosunku prawnego wynikającego z umowy o roboty budowlane. Wykonawca pragnie podkreślić, iż tak długie okresy gwarancji są praktycznie niespotykane na rynku usług budowlanych. W konsekwencji Wykonawca przestrzega, iż zastrzeżenie w umowie tak długiego okresu obowiązywania gwarancji jakości spowoduje znaczący wzrost cen zawartych w ofertach wykonawców. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi zapytanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu gwarancji na konstrukcję do okresu 60 miesięcy (…).
Odpowiedź 17:
Zamawiający nie przewiduje skrócenia okresu gwarancji na konstrukcję obiektu. Okres ten dla nowopowstających obiektów jest powszechnie stosowany.
Pytanie 18:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w Kosztorysie załączonym do oferty podstaw do wyliczenia cen jednostkowych (katalogów norm) oraz opisów pozycji przedstawionych przez Zamawiającego w przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź 18:
Podstawą do wyliczenia wartości prac, ceny ryczałtowej oferty, jest dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary oraz pozycje wycen mają jedynie charakter pomocniczy.
Pytanie 19:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisywanie pozycji w Kosztorysie załączonym do oferty?. Informujemy, że w przekazanych przez Zamawiającego przedmiarach brakuje niektórych prac, które występują w projekcie.
Odpowiedź 19:
Podstawą do wyliczenia wartości prac, ceny ryczałtowej oferty, jest dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary oraz pozycje wycen mają jedynie charakter pomocniczy.
Pytanie 20:
Na działce Zamawiającego znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki. Prosimy o wyjaśnienie:
 czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie .
 po czyjej stronie jest wycinka drzew
 po czyjej stronie są koszty administracyjne za wycinkę drzew
Odpowiedź 20:
Na etapie postępowania Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.
Wszystkie ewentualne koszty z tego tytułu są po stronie Zamawiającego.
Pytanie 21:
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że na działce znajdują się fundamenty po rozbiórce obiektu. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie:
 po czyjej stronie jest rozbiórka istniejących fundamentów lub obiektów podziemnych, które mogą kolidować z nowoprojektowanym obiektem lub infrastrukturą.
 czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejących fundamentów lub obiektów podziemnych, które mogą kolidować z nowoprojektowanym obiektem lub infrastrukturą – jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź 21:
Ewentualna rozbiórka tych fundamentów leży po stronie Wykonawcy.
W przedmiarze nr 2a stan surowy została pokazana ewentualna potrzeba rozbiórki fundamentów. W latach poprzednich na przedmiotowym terenie były zlokalizowane parterowe budynki i wiaty magazynowe. Mapa MPZP pokazuje ich usytuowanie.
Nie posiadamy dokładniejszych projektów.
Pytanie 22:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmian w kosztorysie ofertowym uproszczonym w stosunku do załączonego do SIWZ przedmiaru w zakresie zmiany, usunięcia, dołożenia dodatkowych pozycji lub użycia innych niż podane w przedmiarze podstaw katalogowych albo zastosowanie kalkulacji indywidualnej?
Odpowiedź 22:
Podstawą do wyliczenia wartości prac jest dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary oraz pozycje wycen mają jedynie charakter pomocniczy.
Pytanie 23:
Czy Zamawiający może uzasadnić bądź wykreślić wymagania dotyczące kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń w części gdzie Zamawiający wymaga doświadczenia w kierowaniu co najmniej dwoma robotami w zakresie automatyki budynków skoro projekt nie obejmuje instalacji automatyki budynkowej (BMS) ?
Odpowiedź 23:
Obecnie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez posiadanych uprawnień, czyli również poza zakresem posiadanych uprawnień, jest naruszeniem przepisów prawa. Zamawiający zaznacza, iż w zakresie robót są przewidziane elementy automatyki budynkowej, tj. na przykład instalacja sygnalizacji alarmów pożarowych, instalacja systemu telewizji dozorowej, sieć okablowania strukturalnego, instalacja systemów antywłamaniowych, instalacja kontroli dostępu, instalacja video domofonowa i antenowa, dlatego też postawione wymaganie w odniesieniu do kierownika robót i jego doświadczenia, opisane w pytaniu, jest w pełni uzasadnione.
Pytanie 24:
W dokumentacji projektowej w folderze przedmiary znajdują się ponumerowane przedmiary w numeracji brak nr4 czy to oznacza brak przedmiaru czy może jest to zwykła omyłka w nazewnictwie.
Odpowiedź 24:
Brak przedmiaru nr 4 nie jest omyłką.
Pytanie 25:
W projekcie wykonawczym w pkt. 10.5.6. znajduje się opis regałów, czy mają być one ujęte w wycenie ponieważ brak ich w przedmiarach?. Jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje na temat tych regałów w celu dokładnej wyceny.
Odpowiedź 25:
Regałów nie ujmujemy w wycenie.
Pytanie 26:
„w pliku” 02 Roboty wykończeniowe –przedmiar” w poz.265 ujęte jest montaż i dostawa windy, prosimy o podanie szczegółowych parametrów windy, która ma być zamontowana,
w celu uzyskania dokładnej wyceny.”
Odpowiedź 26:
Winda zostanie wykonana i zainstalowana jako dopasowana do przedstawionego
w Dokumentacji Projektowej szybu windowego. Należy przyjąć dźwig osobowo-towarowy
o udźwigu nominalnym nie mniej niż 2000 kg i kabinie o wymiarach w rzucie co najmniej: szerokość 1400 mm, głębokość 2600 mm. W załączeniu „dane techniczne i rysunki poglądowe” przykładowego urządzenia dźwigowego. Możliwe jest zastosowanie takiego lub podobnego urządzenia.
Pytanie 27:
W dokumentacji projektowej np. w pliku WA02 rzut posadzki i aranżacji mebli oraz malowanie ścian parter naniesione są tapety VESCOM – czy tapety maja być ujęte
w wycenie ponieważ brak ich w przedmiarach ,jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.
Ponadto prosimy o dokładniejsze dane na temat bram garażowych /np. rysunki szczegółowe/ niezbędnych do wyceny”.
Odpowiedź 27:
Należy wyceniać wszystkie elementy znajdujące się w projekcie i/lub w przedmiarach. Ilość należy wyliczyć w oparciu o Dokumentację Projektową. Przedstawione rozwiązanie jest przykładowe, możliwe jest zastosowanie rozwiązania równoważnego, pełniącego zamierzoną funkcję.
Bramę garażową należy wycenić na podstawie ogólnych informacji znajdujących się
w Dokumentacji Projektowej, powinno to być rozwiązanie typowe, ogólnie stosowane. Elektryczny mechanizm podnoszenia bramy powinien być sterowany pilotem. Należy zastosować skrzydło w kolorze „akcentowym” co najmniej od strony zewnętrznego lica skrzydła. Nie ma specjalnych wymogów odnośnie strony wewnętrznej i kolorystyki mechanizmu bramy. Podział poziomych segmentów skrzydła zależy od technologii producenta urządzenia.
Pytanie 28:
Rysunek „W25_detal zadaszenia szklanego nad wejściem do budynku.pdf” określa wykonanie zadaszenia ze szkła – natomiast przedmiar w pozycji 154 (Roboty budowlane) opisuje zadaszenie z płyt poliwęglanowych. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 28:
W punkcie przedmiaru „1.21 Zadaszenia - pozycje 151 - 154” zostały uwzględnione różne zadaszenia, zarówno szklane jak i pokryte płytami PC. Wszystkie należy uwzględnić
w wycenie
Pytanie 29:
„Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dźwigu osobowo- towarowego takich jak: typ dźwigu, ilość przystanków, wysokość podnoszenia, wymiary szybu, wymiary kabiny, struktura kabiny, drzwi kabiny, prędkość, ilość drzwi szybowych, siłownik, sterownik.”
Odpowiedź 29:
Winda zostanie wykonana i zainstalowana jako dopasowana do przedstawionego
w Dokumentacji Projektowej szybu windowego. Należy przyjąć dźwig osobowo-towarowy
o udźwigu nominalnym nie mniej niż 2000 kg i kabinie o wymiarach w rzucie co najmniej: szerokość 1400 mm, głębokość 2600 mm. W załączeniu „dane techniczne i rysunki poglądowe” przykładowego urządzenia dźwigowego. Możliwe jest zastosowanie takiego lub podobnego urządzenia.
Pytanie 30:
Proszę o potwierdzenie, że w piwnicy drzwi oznaczone symbolem D3 (drzwi biurowe pełne wg. opisu) mają takie pozostać czy też należy zamiast nich uwzględnić drzwi stalowe (D6 lub D6a - drzwi stalowe - pożarowe EI 30).
Odpowiedź 30:
Potwierdzamy, że mogą zostać zastosowane drzwi „D3”. Można również zastosować drzwi stalowe, w kolorze drzwi „D6” wyposażone tak jak „D3”, bez żadnych dodatkowych wymogów.
Pytanie 31:
Prosimy o potwierdzenie , że do zakresu przetargu nie należy dostawa i montaż regałów przesuwnych ( opis techniczny pkt. 10.5.6.) oraz ławek stalowych ( opis pkt. 10.5.3)
Odpowiedź 31:
Do zakresu przetargu nie należy dostawa i montaż regałów przesuwnych ( opis techniczny pkt. 10.5.6.) oraz ławek stalowych ( opis pkt. 10.5.3).
Pytanie 32:
„ Poz. 206-211 – prosimy o wskazanie przykładowego producenta , który posiada w ofercie kasetony stalowe laminowane lub lakierowane na kolor jasny dąb ( rozbieżność projekcie – są używane określenia laminat i lakier). Prosimy również o odpowiedź, czy Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania paneli z płyty kompozytowej aluminiowej typu Alucobond zamiast paneli stalowych i zastąpienia laminatu lakierem imitującym wzór drewna w kolorze jasny dąb? ”
Odpowiedź 32:
Producent kasetonów w kolorach imitujących drewno naturalne to np.: „ArcelorMittal”. Można zastosować rozwiązanie dowolnego producenta, pod warunkiem zachowania walorów wizualnych i użytkowych. Należy uzyskać kolor imitujący „drewno naturalne” i będący „kolorem akcentowym” stosowanym dla całej inwestycji. Priorytetem jest uzyskanie jak najbardziej zbliżonego efektu kolorystycznego - „koloru akcentowego” dla wszystkich elementów projektowanych w tym kolorze. Kolor należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Projektantom. Dopuszcza się zamianę materiału kasetonów elewacyjnych pod warunkiem uzyskania projektowanego efektu wizualnego. Dopuszcza się stosowanie różnych technologii dla uzyskania „koloru akcentowego”.
Pytanie 33:
„ Uprzejmie prosimy o zamieszczenie większej ilości informacji dotyczących zasilania rezerwowego – agregatu prądotwórczego oraz szaf UPS, w szczególności:
- czy agregat prądotwórczy ma być zabudowany czy otwarty ? czy agregat prądotwórczy ma zostać wyposażony w układ samoczynnego załączenia rezerwy? Czy agregat prądotwórczy ma zostać wyposażony w elektroniczny regulator napięcia? Jakie dodatkowe wyposażenia agregatu powinien przewidzieć wykonawca? Czy agregat ma być napędzany silnikiem wysokoprężnym na olej napędowy, czy jakimś innym rodzajem paliwa?
- jakie wyposażenie szaf UPS powinien przewidzieć wykonawca?
- jakimi parametrami wejścia i wyjścia powinny charakteryzować się UPS-y?
- czy UPS-y powinny być wyposażone w filtry częstotliwości harmonicznych?
- czy UPS-y powinny być sterowane zdalnie a jeśli tak to jakie funkcje powinny być sterowane ?
- jaki czas podtrzymania powinny mieć szafy UPS?
- jaki interfejs powinny mieć szafy UPS?”
Odpowiedź 33:
Agregat prądotwórczy – nie dotyczy.
Należy zastosować urządzenia UPS kompaktowe, od wybranego producenta, we własnej zwartej obudowie z wbudowaną baterią akumulatorów. Urządzenie powinno posiadać szeroką tolerancję napięcia i częstotliwości umożliwiającą współpracę z agregatami prądotwórczymi nie wyposażonymi w elektroniczny regulator napięcia. Czas podtrzymania i wymagana moc wyjściowa - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Urządzenie UPS powinno być wyposażone w:- panel graficzny LCD w języku polskim;- karta sieciowa lub inny sposób zdalnego zarządzania i monitoringu urządzenia;- oprogramowanie do zarządzania;- automatyczny test stanu baterii;- zakres częstotliwości wejściowej 45 - 65 Hz;- tolerancja napięcia wejściowego ± 20%;- zdublowane zasilacze krytycznych elementów urządzenia;- styki do awaryjnego wyłączenia p.poż;- bypass ręczny, bezprzerwowy;- możliwość pracy równoległej (rozbudowa baterii UPS);- czas przełączenia 0;- napięcie wyjściowe 230V;
Pytanie 34:
Przedmiar poz. 213- prosimy o podanie dokładniejszych parametrów odnośnie napisu na elewacji (wymiary liter, rodzaj materiału).
Odpowiedź 34:
Patrz projekt architektury rysunek W 13.
Pytanie 35:
Czy zadaszenie szklane nad wejściem wchodzi w zakres przetargu? Jeśli tak prosimy
o wskazanie miejsca, w którym zostało ono uwzględnione w przedmiarze lub uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawy wyceny ilości oraz rodzaju materiału.
Odpowiedź 35:
Przedmiar 2a/2010 punkt 1.21 poz.151-154.
Przedmiary oraz pozycje wyceny są jedynie elementem wspomagającym dla Wykonawcy podstawą opracowania kosztorysu jest projekt oraz specyfikacja .
Pytanie 36:
Czy zapisy §4 pkt 3 Wzoru Umowy będą wiążące na etapie wykonania robót?
Prosimy o zmianę zapisu „ dla pracy sprzętu oraz wartości materiałów zostaną zastosowane ceny zawarte w informatorze Sekocenbud poziom cen II kwartał 2010r”. na „dla pracy sprzętu oraz wartości materiałów zostaną zastosowane ceny zawarte w aktualnym w okresie wykonywania robót informatorze Sekocenbud” . Korzystanie w przyszłości z archiwalnego już teraz informatora cenowego wydaję się być nieuzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że informatory Sekocenbudu wydawane są co trzy miesiące.
Odpowiedź 36:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w § 4 pkt 3 Wzoru Umowy.
Pytanie 37:
Prosimy o podanie dokładniejszych parametrów odnośnie windy w poz. 265.
Odpowiedź 37:
Winda zostanie wykonana i zainstalowana jako dopasowana do przedstawionego
w Dokumentacji Projektowej szybu windowego. Należy przyjąć dźwig osobowo-towarowy
o udźwigu nominalnym nie mniej niż 2000 kg i kabinie o wymiarach w rzucie co najmniej: szerokość 1400 mm, głębokość 2600 mm. W załączeniu „dane techniczne i rysunki poglądowe” przykładowego urządzenia dźwigowego. Możliwe jest zastosowanie takiego lub podobnego urządzenia.
Pytanie 38:
Zgodnie z Projektem Wykonawczym ( rzut kondygnacji, aranżacja wnętrz), w holu wejściowym na parterze oraz w klatkach schodowych przewidziano ułożenie tapet Vescom
z podaniem konkretnych wzorów tego producenta. Jednocześnie brak informacji na temat tapet w Opisie technicznym oraz STWiOR i załączonych do dokumentacji przedmiarach robót. Prosimy o informację, czy tapety są w zakresie Wykonawcy. Jeśli są w zakresie Wykonawcy, prosimy o określenie parametrów i wskazanie w której pozycji kosztorysu należy je uwzględnić.
Odpowiedź 38:
Należy wyceniać wszystkie elementy znajdujące się w projekcie i/lub w przedmiarach. Ilość należy wyliczyć w oparciu o Dokumentację Projektową. Przedstawione rozwiązanie jest przykładowe, możliwe jest zastosowanie rozwiązania równoważnego, pełniącego zamierzoną funkcję.
Pytanie 39:
Na rys. „W02 – rzut piwnicy” wrysowana jest instalacja gaszenia pożaru gazem. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej dla tego systemu , prosimy o potwierdzenie , że jest on poza zakresem Wykonawcy obiektu. W przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 39:
Instalacja gaszenia pożaru gazem jest poza zakresem Wykonawcy obiektu.
Pytanie 40:
Prosimy o określenie wysokości liter w napisie na elewacji „ Prokuratura Rejonowa
w Oświęcimiu” oraz o zamieszczenie projektu logotypu.
Odpowiedź 40:
Patrz projekt architektury rysunek W 13.
Pytanie 41:`
W dokumentacji występują karty tytułowe z umeblowaniem i wyposażeniem pod którymi nie występują żadne opisy ani rysunki. Prosimy o potwierdzenie , ze dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia nie leży w zakresie niniejszego zamówienia.
Odpowiedź 41:
Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia nie leży w zakresie niniejszego zamówienia.
Pytanie 42:
Prosimy o określenie wysokości sadzonek drzew i krzewów jakie należy skalkulować
w ofercie.
Odpowiedź 42:
Zaleca się aby nowe drzewa i krzewy były prawidłowo ukształtowane i powinny zachować żywotność po sezonie zimowym. Zamawiający nie stawia wymogów szczególnych w zakresie wysokości.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym są spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 9 maja 2011r, godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności