Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/06/11 pytania i odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ

wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

Kraków, dnia 19 kwietnia 2011r.

Do wszystkich wykonawców


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
Wybiórcze uszczegółowienie przez Zamawiającego obiekt w użyteczności publicznej spełniających warunek udziału w postępowaniu poprzez wskazanie klas obiekt w (klasy: 1220,1261,1262,1263) wg. PKOB, znacznie ogranicza możliwość równego traktowania w przedmiotowym przetargu oferent w, którzy wykonali obiekty użyteczności publicznej w innych klasach.
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ze specyfikacji ww. ograniczenia względnie jego rozszerzenie o inne równoważne co do charakteru i stopnia skomplikowania obiektu klasy takie jak: 1264,1265,1230,1254.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż wykreśla z warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia, opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III.3.2) oraz w pkt 5)2. SIWZ słowa dotyczące klas obiektów, tj.: „… w rozumieniu: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – PKOB – (Dz. U. nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) w klasach: 1220, tj. klasa Budynki biurowe, 1261, tj. klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne bez budynków schronisk dla zwierząt, 1262, tj. klasa Budynki muzeów i bibliotek, 1263, tj. klasa – Budynki szkół i instytucji badawczych …”.
W konsekwencji treści warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia otrzymuje następujące brzmienie:
„5)2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu robót i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował dwie roboty budowlano-montażowe polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o ich łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. brutto (słownie: pięć milionów złotych) oraz ich łącznej kubaturze nie mniejsza niż 7 000,00 m3. Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienioną(e) robotę(y) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców.” Pozostałe zapisy treści tego warunku, jak i pozostałych pozostają bez zmian.
W związku z powyższą odpowiedzią i dokonanymi w jej wyniki zmianami treści SIWZ zawiadamiamy, iż zostanie dokonana odpowiednia zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.
Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności