Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/10 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D.

VII 2811/07/10

Kraków: Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D.
Numer ogłoszenia: 339284 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie przy os. Stalowym 16 D. Prace budowlane obejmują: - rozebranie schodów (schody do wyburzenia) - rozebranie ścianek działowych w dwóch lokalach - rozebranie ścianek działowych oraz wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych celem otwarcia korytarzy w piwnicy i na parterze - demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego - demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych - rozebranie posadzek z parkietu pokoje - rozebranie posadzek z terakoty - demontaż posadzek cementowych oraz izolacji podposadzkowych - wywóz gruzu - wykonanie płyt żelbetowych w archiwach oraz płyty żelbetowej w korytarzu - montaż drzwi antywłamaniowych dla dwóch archiwów wraz z instalacją alarmową z szyfratorem i kartą magnetyczną oraz drzwi zewnętrznych ocieplanych antywłamaniowych na balkon przy kasie - montaż 6 szt. krat zabezpieczających okna w archiwum - roboty wykończeniowe - terakota w archiwum i na korytarzu parteru - uzupełnienie tynków oraz malowanie dwóch archiwów, korytarzy na parterze i w piwnicy - wymiana 3 szt. szafek hydrantowych wraz z osprzętem - montaż oraz wpięcie do systemu na parterze 4 szt. czujek dymu ppoż. - montaż oraz wpięcie do systemu sygnalizatorów pożaru na parterze oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze. 4 komplety - montaż drzwi przeszklonych przeciwpożarowych o odporności ogniowej tak drzwi jak i przeszklenia 30 min. dodatkowo drzwi powinny być dymoszczelne 30 min. - uzupełnienie instalacji elektrycznej, lamp w archiwach i korytarzach, wyłączników światła, gniazd elektrycznych - dostawa i montaż regałów przesuwnych 2. Zakres robót oraz obmiar wyszczególniono w pozycjach przedmiaru robót - załącznik nr 9. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 oraz projekt budowlany - załącznik nr 10,11,12,13. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie ofertowym wywiezienie gruzu z rozbieranych schodów, ścianek, demontażu posadzek. 5. Roboty niezbędne do wykonania, a nie ujęte w przedmiarze, winny być przez Wykonawcę ujęte i wycenione w przedkładanym do przetargu - kosztorysie ofertowym. 6. Warunki realizacji zamówienia: 6.1. roboty budowlane musza być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną. 6.2. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 6.3. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż. 6.4. Wykonawca będzie prowadzić roboty w godzinach 7,00-22,00. 6.5. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na drugi dzień po dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie robót na drugi dzień od dnia przekazania placu budowy. 6.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta materiałów użytych w wykonywanych robotach lecz nie krócej niż 60 miesięcy. 6.7. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru końcowego a płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 6.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 6.9. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości przedmiotu zamówienia i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.35.00-1, 45.43.20.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 39.13.11.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykaz co najmniej dwóch robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc od daty wszczęcia postępowania) odpowiadających swoim rodzajem, złożonością oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty ogólnobudowlane), wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, każda o wartości minimum 250.000,00 zł brutto. - sposób oceny spełniania warunku metodą spełnia/nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykaz osób jakimi dysponuje Wykonawca o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zamówienia (co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadająca prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) - sposób oceny spełniania warunku metodą spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadają ubezpieczenie potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia-sposób oceny spełniania warunku metodą spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu lub pisemnego oświadczenia pod następującymi warunkami: a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: - wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; - przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; - konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; b) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; c) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; d) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych, e) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; f) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; g) zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na niemożliwość pełnienia tych funkcji; h) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; i) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; j) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych. 2. Ustala się, iż projekt aneksu lub stosownego oświadczenia wraz z uzasadnieniem prawnym oraz faktycznym (wskazanie okoliczności) przygotuje strona zainteresowana. 3. Akceptacja zapisów aneksu lub oświadczenia następuje po pisemnym wydaniu, przez drugą stronę umowy, w terminie do 7 dni roboczych, pozytywnej opinii oraz podpisaniu przedłożonych dokumentów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieProkurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności