Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dostawa 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/07/11
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 131635-2011 z dnia 2011-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26 sztuk zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w...
Termin składania ofert: 2011-05-16
________________________________________

Kraków: dostawa 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 149877 - 2011; data zamieszczenia: 27.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131635 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26 sztuk zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą. Dokładny opis przedmiotu zamówienia opisany jest i znajduje się w załączniku nr 2. Uwaga: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów co najmniej równoważnych do przedstawionych w specyfikacji jako wzorcowych. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe. Przy oferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność urządzeń zgodna z wzorcowymi i realizacja zadań przedstawionych w SIWZ. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętu innego niż wzorcowy Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty jego równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Warunki wykonywania gwarancji. 1. Czynności serwisowe w zakresie gwarancji będą wykonywane tylko we wskazanej przez Zamawiającego siedzibie. W przypadku niemożności usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego, sprzęt może być zabrany przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż dyski twarde muszą pozostać w siedzibie Zamawiającego. 2. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o podobnej funkcjonalności. 3. Możliwość dokonywania napraw poza siedzibą Zamawiającego nie będzie dotyczyć dysków twardych. W przypadku usterki dysku, która nie może być usunięta w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dysku wolnego od wad bez prawa do zwrotu dysku wadliwego. 4. Koszt ewentualnego dostarczenia i wymiany dysku Wykonawca uwzględni w cenie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 5. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji - najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• KOMPUTEO.PL Jarosław Tkaczyk, Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58235,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 57910,97
• Oferta z najniższą ceną: 57910,97 / Oferta z najwyższą ceną: 68181,36
• Waluta: PLN.


Prokurator Okręgowy
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności