Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/07/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „

VII 2811/07/11                                                           Kraków, dnia 23 maja 2011 roku


Wszyscy Wykonawcy Postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr VII 2811/07/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
KOMPUTEO.PL Jarosław Tkaczyk, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:
OFERTA NR 1
P.H.U. Balta – Wojciech Stec, ul. Słowackiego 37 K, 80-257 Gdańsk
Całkowita cena brutto – 61 977,24 zł ( uzyskała 93,44 punktów)
OFERTA NR 2
Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków
Całkowita cena brutto – 62 687,20 zł ( uzyskała 92,38 punktów)
OFERTA NR 3
TOPADVERT Agnieszka Czaplicka - Worożyńska , ul. Genewska 9a, 03-963 Warszawa
Całkowita cena brutto– 61 337,64 zł ( uzyskała 94,41 punktów)
OFERTA NR 4
KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz
Całkowita cena brutto– 62 936,64 zł ( uzyskała 92,01 punktów)
OFERTA NR 5
Centrum komputerowe PLANETA Marcin Dejas, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy
Całkowita cena brutto– 62 361,00 zł ( uzyskała 92,86 punktów)
OFERTA NR 6
Softhard S.A. , ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
Całkowita cena brutto– 63 096,54 zł ( uzyskała 91,78 punktów)
OFERTA NR 7
Alltech Sp. J. Z. Pająk A. Pająk, 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
Całkowita cena brutto– 62 680,80 zł ( uzyskała 92,39 punktów)
OFERTA NR 8
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
Całkowita cena brutto– 62 329,02 zł ( uzyskała 92,91 punktów)
OFERTA NR 9
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa
Całkowita cena brutto– 68 181,36 zł ( uzyskała 84,93 punktów)
OFERTA NR 10
KOMPUTEO.PL Jarosław Tkaczyk, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
Całkowita cena brutto– 57 910,97 zł ( uzyskała 100 punktów)
OFERTA NR 11
MK SYSTEM s.c., 31-867 Kraków, os. 2 Pułku lotniczego 16/9
Całkowita cena brutto– 65 079,30 zł ( uzyskała 88,98 punktów)
OFERTA NR 12
Biuro Informatyczno – Wdrożeniowe KONCEPT Spółka z o.o., 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
Całkowita cena brutto– 64 919,40 zł ( uzyskała 89,20 punktów)
OFERTA NR 13
SUNTAR SP. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów
Całkowita cena brutto– 62 041,20 zł ( uzyskała 93,34 punktów)


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a ustawy , Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 25 maja 2011rProkurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności