Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/12 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

VII 2811/07/12
Kraków: Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2
Numer ogłoszenia: 159293 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 obejmujący roboty budowlane i dostawę materiałów właściwych dla danego zadania zapewniających właściwe przeprowadzenie robót budowlanych. Zakres prac dla remontu wysokiego parteru obejmuje: 1. prace posadzkarskie płytki terakota w pokojach dziennika podawczego, szatni wraz z cokolikami 2. prace malarskie gabinetów, sekretariatów i korytarzy w zakresie długiego i krótkiego korytarza 3. osadzenie drzwi systemowych dźwiękoszczelnych 32 dB, 27 dB oraz zwykłych. typu Porta, Pol-Skone lub równoważnych dla pomieszczeń biurowych 4. wymiana posadzek na posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej wytrzymałości Typu kl.33 AC5 w pomieszczeniach biurowych 5. montaż brudników drewnianych na ścianach korytarzy oraz w gabinetach za fotelami 6. wyburzenie ścianek meblowych z cegły w sekretariatach 7. montaż nakładek PCV na parapety 8. przenoszenie mebli z korytarzy, gabinetów oraz sekretariatów w celu opróżnienia pomieszczeń pod wykonanie prac malarskich oraz posadzkarskich 9. wymiana ślusarki aluminiowej na pierwszym, drugim, trzecim, i czwartym piętrze w pionie korytarzy od strony północnej budynku 10. wywóz gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki. Zakres prac dla remontu klatki schodowej obejmuje: 1. wymiana stolarki wewnętrznej na klatce schodowej zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie zabezpieczenia pożarowego 2. prace remontowe polegające na poszerzeniu otworów drzwiowych 3. demontaż kraty stalowej na poziomie parteru 4. wyłożenie ścian płytami ppoż. z suchego tynku zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie zabezpieczenia pożarowego 5. ułożenie terakoty na schodach, podestach, spocznikach 6. malowanie klatki schodowej 7. montaż systemu kontroli dostępu i monitoringu drzwi ewakuacyjnych 8. wywóz gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki. 2. Zakres robót oraz obmiar wyszczególniono w pozycjach przedmiaru robót - załącznik nr 9. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie ofertowym wywiezienie gruzu, wykładzin podłogowych, drwi oraz futryn pochodzących z demontażu. 5. Roboty niezbędne do wykonania, a nie ujęte w przedmiarze, winny być przez Wykonawcę ujęte na podstawie wizji lokalnej budynku. 6. Warunki realizacji zamówienia: 6.1. roboty budowlane musza być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną. 6.2. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach budowlanych we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 6.3. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż. 6.4. Wykonawca będzie prowadzić roboty w godzinach 7,00-22,00. 6.5. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na drugi dzień po dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie robót na drugi dzień od dnia przekazania placu budowy. 6.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta materiałów użytych w wykonywanych robotach lecz nie krócej niż 36 miesięcy. 6.7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych lecz nie częściej niż raz w miesiącu Rozliczenie robót nastąpi na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru końcowego a płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 6.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 6.9. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości przedmiotu zamówienia i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Prace remontowe w sali konferencyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie : - remont parkietu, - malowanie pomieszczenia, 2.Prace remontowe klatki schodowej ( dostosowanie do wymagań p.poż) : - wymiana okien, - reperacje tynkarskie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.42.11.00-5, 45.43.11.00-8, 45.43.20.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc od daty wszczęcia postępowania) co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem, złożonością oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty ogólnobudowlane), wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, każda o wartości minimum 300.000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zamówienia (co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , posiadająca prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
szczegółowy opis i zakres przewidywanych zmian znajduje się w rozdziale XX SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C, parter..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C, parter..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PROKURATOR OKRĘGOWY

LIDIA JARYCZKOWSKA

Aktualności