Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VII 2811/07/12                                                         Kraków, dnia 23  sierpnia 2012 r.

 

 

                                          Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

 

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/  - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na :

„wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej  budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2”.

 

 

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W przedmiotowym  postępowaniu jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę firmy :

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY Janusz Przysiężniak, 31-334 Kraków,               

ul. Łokietka 228 - oferowana cena brutto  206 465,04 złzł  (uzyskała 100 pkt). 

 

W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert , spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu złożono cztery następujące oferty:

 

OFERTA NR 1

INTERPLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 

30-725   Kraków, ul. Józefa Rzebika 6   

Całkowita cena brutto –  246 114,71 zł (uzyskała 84 pkt)

 

OFERTA NR 2

FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA „INDOM” Dariusz Jakóbczyk,

30-398 Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 90D

Całkowita cena brutto –  305 808,63 zł (uzyskała 68 pkt)

 

OFERTA NR 3

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY Janusz Przysiężniak,

31-334 Kraków, ul. Łokietka 228

Całkowita cena brutto –  206 465,04 zł (uzyskała 100 pkt)

 

OFERTA NR 4

Wojciech Stępski  Firma „ SIMPLEX”, 30-250 Kraków, 

ul. Gajówka 15

Całkowita cena brutto –  282 962,10 zł ( uzyskała 73 pkt)

 

 

 

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Termin podpisania umowy określono na dzień 3 września 2012 r .

 

Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę w/w określonym terminie  do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w pokoju9C(parter) , godzinę należy wcześniej ustalić telefonicznie ( 12 619 60 09).

                                  

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-411-95-19 bądź e-mailem na adres: zamowienia.publiczne@krakow.po.gov.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

                                                                      

 

 

 

                                                              Prokurator Okręgowy

                                                                      

                                                              Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności