Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/07/13 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

 

VII 2811/07/13                                                                                 Kraków, dnia 21 listopada 2013r.

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/07/13

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez :

Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź, ul.Wólczańska66

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów
w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

Automatyka Biurowa, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, skr. pocztowa 96, 00-961 Warszawa

185 658,66

99,04

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski,
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz

194 193,99

94,70

3

Praxis Łódź  Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź,
ul. Wólczańska 66

183 888,69

100,00

4

VADMAR Sp. z o.o. Zdzięsławice 18a,

32-091 Michałowice

213 123,33

86,30

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   

   LIDIA JARYCZKOWSKA

Aktualności