Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/08/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/08/11 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/08/11                                                              Kraków, dnia 23 maja 2011 rokuWszyscy Wykonawcy Postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/08/11 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
HICOPY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lindego 7,
30-148 Kraków.
W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT


Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:

OFERTA NR 1 Wykonawca: Komputeo.pl Al. 3 Maja 9 , 30-062 Kraków - Całkowita cena brutto – 201 313,78 zł ( uzyskała 92 pkt ) ,
OFERTA NR 2 Wykonawca HiCopy Polska Sp. z o.o., ul. Lindego 7, 31-148 Kraków- Całkowita cena brutto – 184 225,71 zł ( uzyskała 100 pkt ),
OFERTA NR 3 Wykonawca: Centrum Druku , ul. Czarnowiejska 43 , 30-054 Kraków-
Całkowita cena brutto – 185 226,86 zł ( uzyskała 99 pkt ) .


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a ustawy , Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 25 maja 2011rProkurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności