Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/08/12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/08/12                                                                      Kraków, dnia 27 września 2012r.

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/08/12

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „ dostawę papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez :

ProOffice.net, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

 Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

 Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

ProOffice.net, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

 

95 879,73

100,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, 30-415 Kraków, ul. Bonarka 21

 

96 294,24

99,57

3

Biuro - Land Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno 

98 877,24

96,97

4

K2 OFFIS Sp. z o.o., 31-030 Kraków, ul. Librowszczyzna 3

 

96 500,88

99,36

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   

  LIDIA JARYCZKOWSKA

 

Aktualności