Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/09/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

usługa ochrony osób i mienia w budynku na os. Kościuszkowskim 2 stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza

VII 2811/09/10

Kraków: usługa ochrony osób i mienia w budynku na os. Kościuszkowskim 2 stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza
Numer ogłoszenia: 399418 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ochrony osób i mienia w budynku na os. Kościuszkowskim 2 stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w budynku na os. Kościuszkowskim 2 stanowiącym siedzibę Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 98.34.11.40-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Małopolska Sp. z o.o., Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173983,6 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 208600,00
• Oferta z najniższą ceną: 208600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 208600,00
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia usługi ochrony osób i mienia w nowej siedzibie jednej z jednostek prokuratury, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności