Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/09/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dostawa sprzętu komputerowego dla prokuratur okręgu krakowskiego.

VII 2811/09/11

Kraków: dostawa sprzętu komputerowego dla prokuratur okręgu krakowskiego.
Numer ogłoszenia: 175109 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156723 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla prokuratur okręgu krakowskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawę 13 sztuk monitorów LCD, 15 sztuk pamięci ram DDR i 10 sztuk pamięci DDR2 dla prokuratur okręgu krakowskiego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą. Dokładny opis przedmiotu zamówienia opisany jest i znajduje się w załączniku nr 2. Uwaga: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów co najmniej równoważnych do przedstawionych w specyfikacji jako wzorcowych. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe. Przy oferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność urządzeń zgodna z wzorcowymi
i realizacja zadań przedstawionych w SIWZ. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętu innego niż wzorcowy Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty jego równoważność
z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Warunki wykonywania gwarancji:
1. Czynności serwisowe w zakresie gwarancji będą wykonywane tylko we wskazanej przez Zamawiającego siedzibie. W przypadku niemożności usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego, sprzęt może być zabrany przez Wykonawcę. 2. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o podobnej funkcjonalności. 3. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji - najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0, 30.23.61.10-6, 30.23.61.11-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• KOMPUTEO Sp. z o.o., Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8434,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 9166,39
• Oferta z najniższą ceną: 9166,39 / Oferta z najwyższą ceną: 10474,68
• Waluta: PLN.


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności