Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/09/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/09/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego dla prokuratur okręgu krakowskiego „

VII 2811/09/11                                                                     Kraków, dnia 21 czerwca 2011 roku


                                            Wszyscy Wykonawcy Postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr VII 2811/09/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego dla prokuratur okręgu krakowskiego „

 

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
KOMPUTEO Sp. z o.o. , 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:
OFERTA NR 1
SUNTAR SP. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów
Całkowita cena brutto – 10 474,68 zł
OFERTA NR 2
K3 SYSTEM Sp. z o.o., ul. Patriotów 303, 04-767 Warszawa
Całkowita cena brutto – 9 784,65 zł
OFERTA NR 3
KOMPONET Łukasz Fidorczuk, ul. Leśna 14/1, 07-320 Małkinia Górna
Całkowita cena brutto– 10 385,00 zł
OFERTA NR 4
KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, Oddz. Katowice ul. Mariacka 7, 40-014 Katowice
Całkowita cena brutto– 9 329,55 zł
OFERTA NR 5
P.H.U. Balta – Wojciech Stec, ul. Słowackiego 37 K, 80-257 Gdańsk
Całkowita cena brutto– 10 253,28 zł
OFERTA NR 6
Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. j.,ul. Reduta 5 , 31-421 Kraków
Całkowita cena brutto– 10 002,58 zł
OFERTA NR 7
MK SYSTEM L. Majewski Z. Kadzik., 31-867 Kraków, os. 2 Pułku lotniczego 16/9
Całkowita cena brutto– 9 573,09 zł
OFERTA NR 8
KOMPUTEO Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
Całkowita cena brutto– 9 166,39 zł

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 22 czerwca 2011r

Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę w/w określonym terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w pokoju 9C (parter) , godzinę należy wcześniej ustalić telefonicznie ( 12 619 60 09).Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności