Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/10/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie

VII 2811/10/10

Kraków: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 48495 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407022 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jej jednostek organizacyjnych według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz ich zwrotu do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, przez pięć dni w tygodniu zgodnie z przepisami: a) Ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.); b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. nr 183, poz. 1795); c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (DZ.U. nr 5 poz 34 ze zm.); oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi. d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (DZ.U. Nr 62 poz. 697 ze zm.). e) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U. nr 108 poz. 1022 z dn. 26.06.2003 r.). 2. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. Zestawienie ilościowe oraz pocztowa książka nadawcza sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty. a) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia określając jednocześnie rodzaj przesyłki i znak opłaty. b) Przez przesyłki pocztowe rozumie się następujące rodzaje przesyłek: - przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania, - przesyłki listowe rejestrowane , tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem, - paczki pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe i aktów wykonawczych. c) Wykonawca zapewni świadczenie usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiającego w lokalizacjach podanych w załączniku nr 6 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji jednostki. 3. Przesyłki pocztowe będą dostarczane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku do siedzib Zamawiającego w godz 9.00 - 9:30 od pon - piątku ( zgodnie z załącznikiem nr 6) Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami nie tylko na terenie Unii Europejskiej. 5.Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 6 pokwitowane przez adresata /potwierdzenie odbioru/ niezwłocznie po dokonaniu przesyłki , nie później jednak , niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata , przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ( awizo) ze wskazaniem , gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do siedzib nadawcy niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 7. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 8. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 9. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 10. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się : - przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze powyżej 50 g nadane i doręczone bez pokwitowania - przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru o wadze powyżej 50 g krajowe i zagraniczne, - paczki krajowe i zagraniczne - przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabarytów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34 ze zm.) 11.Czas doręczenia przesyłek rejestrowanych i nierejsestrowanych powinien być zgodny z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 13. Znaczek opłaty pocztowej zostanie zastąpiony pieczęcią wykonaną według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę . 14. Druki potwierdzenia odbioru przesyłki będą respektowane przez Pocztę według wzorów obowiązujących w sądownictwie. 15. Szacunkowe dane dotyczące nadawanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych od dnia 01.01.2011 r do dnia 31.12.2011 r. zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem zatwierdzającym te zmiany. 17. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. 18. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34 z późn. zmianami) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość placówek zdawczo-odbiorczych czynnych minimum 5 dni w tygodniu. 19. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu zapewnienia jakości świadczonej usługi posiadał sieć punktów doręczeń przesyłek na terenie działania każdej z jednostek prokuratury. 20. W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów, według cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. W związku z tym Wykonawca określa w formularzu cenowym ceny jednostkowe brutto również dla tych elementów zamówienia, których ilość wynosi zero. Całkowita wartość zrealizowanego zamówienia nie może przekroczyć ceny oferty brutto. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2011r do 31.12.2011r. W przypadku przedłużenia procedury przetargowej termin wykonania zamówienia: od udzielenia zamówienia do 31.12.2011r.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA -TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA-DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 100152,40 Oferta z najniższą ceną: 100152,40 / Oferta z najwyższą ceną: 100152,40 Waluta: PLN.

Prokurator Okręgowy
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności