Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/10/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie”

VII 2811/10/10                                                                                       Kraków, dnia 27 grudnia 2010r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/10/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie”Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :

POCZTA POLSKA S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa

W/w Firma złożyła jako jedyna ofertę, która spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskały maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie” do dnia 22.12.2010r. do godziny 10.15 złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1   POCZTA POLSKA S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa - oferowana cena brutto - 100 152,40 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 29 grudnia 2010r.

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ w dniu 27.12.2010r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności