Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/10/11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„ wyłonienie Wykonawcy na remont pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w zakresie długiego i krótkiego korytarza na II piętrze oraz długiego korytarza na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 „

VII 2811/10/11                                                 Kraków, dnia 20 września 2011 r.


Do wszystkich Wykonawców


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na :
„ wyłonienie Wykonawcy na remont pomieszczeń biurowych oraz korytarzy
w zakresie długiego i krótkiego korytarza na II piętrze oraz długiego korytarza na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 „


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :

Wojciech Stępski Firma „ SIMPLEX” , 30-250 Kraków, ul. Gajówka 15 - oferowana cena brutto 346 375,41 zł (uzyskała 100 pkt)
W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskały największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert , spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformował
o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 408 310,14 zł brutto.
W postępowaniu złożono pięć następujących ofert:

OFERTA NR 1
„ JUMI –BUD” Wojciech Śliwa , 33-190 Ciężkowice, ul. Poprzeczna 10
Całkowita cena brutto – 398 391,94 zł ( uzyskała 87 pkt)
OFERTA NR 2
Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński , 31-509 Kraków,
ul. Lubomirskiego 7
Całkowita cena brutto – 401 088,66 zł ( uzyskała 86 pkt)
OFERTA NR 3
STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Barska 2, 30-307 Kraków
Całkowita cena brutto– 438 089,96 zł ( uzyskała 79 pkt)
OFERTA NR 4
Wojciech Stępski Firma „ SIMPLEX” , 30-250 Kraków, ul. Gajówka 15
Całkowita cena brutto– 346 375,41 zł ( uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 5
NOWATOR Sp. z o.o. , 34-745 Spytkowice 722a
Całkowita cena brutto– 634 360,77 zł ( uzyskała 55 pkt)

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 21 września 2011r

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności