Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/10/12 wybór najkorzystniejszej oferty

świadczenie usług pocztowych na potrzeby prokuratur okręgu krakowskiego

 

VII 2811/10/12                                                                                                      Kraków, dnia 11 grudnia 2012r.

Informacja o wyborze oferty  w postępowaniu nr VII 2811/10/12

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2,
w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że
w przedmiotowym postępowaniu na:świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor
ęczania przesyłek pocztowych o wadze nie przekraczającej 50 g  oraz o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby prokuratur  okręgu krakowskiego” wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez :

POCZTA POLSKA Spółka Akcyjna,  ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 100 punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

POCZTA POLSKA Spółka Akcyjna,

 ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

 

1 676 714,80

100,00

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                       

   Lidia JARYCZKOWSKA

 

 

Aktualności