Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/11/11 modyfikacja SIWZ/ zmiana terminu składania ofert

Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej

VII 2811/11/11                                                       Kraków, dnia 17 października 2011r.Do Wszystkich Wykonawców
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zmiana terminu składania ofert :


W trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 ” Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie w dniu 17.10.2011r. . dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4-7 w ten sposób, że poprawia się
treść w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( w punkcie 6) oraz zawiadamia o zmianie terminu składnia i otwarcia ofert na dzień 18 października 2011r. przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 1 do SIWZ jest :

„ 6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wymaganej wysokości, w kwocie ....................... zł (słownie: ...........................................................................................
........................................................ złotych), co stanowi równowartość 5% ceny ofertowej brutto za całość przedmiotu zamówienia w formie .................................................................... „


Po dokonaniu zmiany ma być:

6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wymaganej wysokości, w kwocie ....................... zł (słownie: ...........................................................................................
........................................................ złotych), co stanowi równowartość 10 % ceny ofertowej brutto za całość przedmiotu zamówienia w formie .................................................................... „

W Rozdziale III pkt 9 SIWZ jest :
„ Oferta na: wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i krótkiego korytarza na
I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

nie otwierać przed dniem 17 października 2011 r., godz. 10.30”

Po dokonaniu zmiany ma być:

Oferta na: wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i krótkiego korytarza na
I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2

nie otwierać przed dniem 18 października 2011 r., godz. 10.30”W Rozdziale XII w pkt . 1 jest :
„1. Oferty należy składać do dnia 17.10.2011 r. i do godziny 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2, pok. nr 9C. „

Po dokonaniu zmiany ma być:

1. Oferty należy składać do dnia 18.10.2011 r. i do godziny 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2, pok. nr 9C. „

W Rozdziale XIII w SIWZ jest:

„ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9C, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30. tj. 17.10.2011r. „

Po dokonaniu zmiany ma być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9C, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30. tj. 18.10.2011r. „


Zmiany powyższe znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ należy je uwzględnić.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym są spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 18 października 2011r, godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prokurator Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności