Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/11/11 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2.

VII 2811/11/11

Kraków: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2.
Numer ogłoszenia: 286451 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258705 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń biurowych oraz krótkiego korytarza na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 obejmujący roboty budowlane i dostawę materiałów właściwych dla danego zadania - zapewniających właściwe przeprowadzenie robót budowlanych. Zakres prac budowlanych obejmuje: a) prace posadzkarskie płytki terakota korytarza wraz z cokolikami, b) prace malarskie korytarza, gabinetów i sekretariatów na I piętrze krótki korytarz oraz pokoi nr 134, 135, 136, 234, 235, 236 wraz z wymianą kratek wentylacyjnych, c) osadzenie drzwi systemowych dźwiękoszczelnych 32 dB. typu Porta, Pol-Skone lub równoważnych do gabinetów prokuratorskich, sekretariatów i pomieszczeń gospodarczych na I piętrze krótki korytarz, d) wymiana posadzek na posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej wytrzymałości Typu kl.33 AC5 w gabinetach prokuratorskich i sekretariatach w zakresie krótkiego korytarza oraz pokoi nr 134, 135, 136, 234, 235, 236, e) montaż brudników drewnianych na ścianach korytarzy I piętra oraz w gabinetach za fotelami, f) wyburzenie ścianek meblowych z cegły w gabinetach i sekretariatach na I piętrze krótki korytarz, g) przenoszenie mebli z korytarzy, gabinetów oraz sekretariatów w celu opróżnienia pomieszczeń pod wykonanie prac malarskich oraz posadzkarskich, h) drobne prace elektryczne, i) wywóz gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki. 2. Zakres robót oraz obmiar wyszczególniono w pozycjach przedmiaru robót - załącznik nr 9. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót- załącznik nr 8 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie ofertowym wywiezienie gruzu, wykładzin podłogowych, drzwi oraz futryn pochodzących z demontażu. 5. Roboty niezbędne do wykonania, a nie ujęte w przedmiarze, winny być przez Wykonawcę ujęte na podstawie wizji lokalnej budynku. 6. Warunki realizacji zamówienia: 6.1. roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną. 6.2. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach budowlanych we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 6.3. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż. 6.4. Wykonawca będzie prowadzić roboty w godzinach 6.00 - 22.00. 6.5. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na drugi dzień po dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie robót na drugi dzień od dnia przekazania placu budowy. 6.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta materiałów użytych w wykonywanych robotach lecz nie krócej niż 36 miesięcy. 6.7. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru końcowego a płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 6.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 6.9. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości przedmiotu zamówienia i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Barzycki Mieczysław Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo, Tapeciarstwo, Stryszawa 71E, 34-205 Stryszawa, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50888,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 53504,42
• Oferta z najniższą ceną: 53504,42 / Oferta z najwyższą ceną: 91621,11
• Waluta: PLN.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności