Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/11/11 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2”


 

VII 2811/11/11                                                  Kraków, dnia 24 października 2011 r.


Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarza krótkiego na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2”


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firmy :
Barzycki Mieczysław Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo, Tapeciarstwo , 34-205 Stryszawa 71E (uzyskała 100 pkt)
W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert , spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformował o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 62 593,06 zł brutto.
W postępowaniu złożono dziewięć następujących ofert:
OFERTA NR 1
Zakład Konstrukcyjno – Budowlany KON-BUD , 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajskiej 46
Całkowita cena brutto – 62 799,35 zł (uzyskała 85 pkt)
OFERTA NR 2
Firma „ SIMPLEX” Wojciech Stępski , 30-250 Kraków , ul. Gajówka 15
Całkowita cena brutto – 74 000 zł (uzyskała 72 pkt)
OFERTA NR 3
JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor, 32- 800 Brzesko, ul. Solskiego 9
Całkowita cena brutto– 64 999,99 zł (uzyskała 82 pkt)
OFERTA NR 4
STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Barska 2, 30-307 Kraków
Całkowita cena brutto– 68 943,06 zł (uzyskała 78 pkt)
OFERTA NR 5
„ JUMI –BUD” Wojciech Śliwa , 33-190 Ciężkowice, ul. Poprzeczna 10
Całkowita cena brutto– 62 546,52 zł
OFERTA NR 6
Zakład Usługowo-Produkcyjny „SAWBUD” Sp. z o.o. , os. Piastów 5/63 , 31-623 Kraków
Całkowita cena brutto– 91 621,11 zł (uzyskała 58 pkt)
OFERTA NR 7
Barzycki Mieczysław Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo, Tapeciarstwo , 34-205 Stryszawa 71E
Całkowita cena brutto– 53 504,42 zł (uzyskała 100 pkt)
OFERTA NR 8
PHU „AZETA” , 32-087 Zielonki, ul. Osiedlowa 18
Całkowita cena brutto– 58 764,48 zł
OFERTA NR 9
Firma Handlowa „Mikulec” Andrzej Mikulec, Biała Niżna 504, 33-330
Całkowita cena brutto– 79 918,35 zł (uzyskała 67 pkt)

III. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONWACY I ODRZUCENIU JEGO OFERTY


Zamawiający działając na zasadzie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, wyklucza Wykonawcę:

• „ JUMI –BUD” Wojciech Śliwa , 33-190 Ciężkowice, ul. Poprzeczna 10, który nie przedstawił i nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego tj. dokumentów potwierdzających że przedstawione roboty w załączniku nr 6 ( wykaz wykonanych robót) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo i należycie ukończone.

• PHU „AZETA” , 32-087 Zielonki, ul. Osiedlowa 18 , który nie przedstawił i nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego tj. dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 4, oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 31 października 2011rProkurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności